О Б Я В А

О Б Я В А

- 29/05/2014 

О Б Я В А

 

Търговско дружество ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД със седалище и адрес на управление София 1756, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, комплекс „Литекс Тауър”, ет. 9, регистрирано по фирмено дело 6274/2002г. при СГС обявява търг за продажба на следния свой собствен недвижим имот:

 

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, кв.“Дружба“, на бул. «Цветан Лазаров»,  с идентификатори по кадастрална карта 68134.1504.148 и 68134.1504.120 по плана на град София, с обща площ 6 831 кв.м., която площ според предвиждания за промяна на регулация ще се преобразува в 5 831 квадратни метра.

 

Офертите ще се приемат при начална тръжна цена от 930 000 Евро без ДДС в периода от 05.06.2014 г. до 16:00 часа на 12.06.2014 г. в офиса на нотариус Антони Гетов (вписан в регистъра на НК под № 031, с район на действие – РС – гр. София) на адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 58 А, ет. 1, ап. 1; тел.: 02/981 59 17.

 

Предложенията се представят в затворен, непрозрачен плик, надписан както следва:

„Участие в търг, обявен от ЕКО България ЕАД“ и името на оферента.

Офертите трябва да съдържат следната информация:

            Име и адрес на оферента;

            Предложение за цена на имота;

            Име и телефони на лице за контакт.

 

От страна на Еко България ЕАД лице за контакт: Даниела Велкова, тел. 02/ 448 55 08,

e-mail: procurement@eko.bg

 

Назад