Помоционална кампания „За да сте сигурни в автомобила си“.

Помоционална кампания „За да сте сигурни в автомобила си“.

- 10/05/2018


 

Общи условия и правила за участие в промоционална кампания

на „ЕКО България“ ЕАД

За да сте сигурни в автомобила си

 

I. Предмет

1.    Настоящите Общи условия и правила за участие („Условията“) определят начина на провеждане на промоционалната кампания За да сте сигурни в автомобила си („Кампанията“) в Република България.

2.    С участието си в Кампанията всеки Участник изрично потвърждава, че се е запознал с Условията, разбрал ги е, съгласен е с тях и ги приема безусловно.

II. Организатор на Кампанията

1. Организатор на Кампанията е „ЕКО БългарияЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130948987 („Организаторът“).

2. Кампанията се провежда със съдействието на „Диана“ ООД, с ЕИК №811187662, с адрес на управление гр. Благоевград 2700, пл. „Георги Измирлиев“ №15, ет. 1, офис №5, която предоставя наградите по т. VIII.1.3 по-долу.

III. Териториален обхват

Кампанията се провежда във всички бензиностанции ЕКО на територията на Република България.

IV. Отговорност

1.    Участниците в Кампанията са длъжни да спазват настоящите Условия. Условията са достъпни за всички лица за целия период на Кампанията на официалната интернет страница на Организатора – www.eko.bg и на място в търговските зали на всички бензиностанции ЕКО, като по този начин са достъпни за всички потенциални Участници.

2.    Организаторът определя Условията на Кампанията едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време по своя преценка.

3.    Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Кампанията в съответствие с разпоредбите на настоящите Условия.

4.    Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Кампанията.

V. Период на провеждане на Кампанията

1.    Периодът, през който се провежда Кампанията, е от 11.05.2018 г.  до 30.06.2018 г. включително или до изчерпване на Скреч Картите в различните бензиностанции („Период на Кампанията“).

2.    Скреч Карти могат да бъдат раздавани единствено в Периода на Кампанията. Печеливши Скреч Карти могат да бъдат използвани съгласно т. VIII по-долу единствено до 31.12.2018 г., края на работния ден на търговския обект, в който се използват.

VI. Право на участие в Кампанията

1.    Право на участие в Кампанията има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е направило зареждане на гориво и/или заплатило друга покупка (покупки) на обща стойност на един касов бон над 30 лв (тридесет лева) в бензиностанция Еко на територията на страната („Участник“).

2.    Нямат право да вземат участие в Кампанията лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организатора или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Кампанията, представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на бензиностанции ЕКО, както и членовете на техните семейства.

VII. Условия за участие в Кампанията

1.    Кампанията се провежда при спазване на настоящите Условия.

2.    Всяко лице, отговарящо на условията по т. VI. по-горе има право (но не и задължение) да изтегли по свое желание на касата една скреч карта (Скреч Карта), която може да му донесе една от наградите, описани в т. VIII. по-долу.

3.    Участникът не е длъжен да изтрие покритието незабавно и в същата бензиностанция. Той може да установи дали изтеглената от него Скреч Карта е печеливша в удобни за него време и място.

VIII. Награди и условия за разпределянето им

1.    Участието в Кампанията в съответствие с настоящите Условия дава възможност на Участниците за спечелване на една от следните награди:

1.1 Награди, предоставяни от ЕКО със съдействието на Гуми Център „Диана предназначени за леки автомобили категория “B”и леки бусове:

а/ 10 (десет) Скреч Карти, ведно с настоящите ОУ, предоставящи възможност за закупуване на комплект гуми на обща стойност 350 лв. с ДДС, с възможност за доплащане при евентуално желание за покупка на по-скъп продукт по ценовата листа на Диана ООД.

б/ 60 (шестдесет) Скреч Карти, ведно с настоящите ОУ, за предоставяне на услугата смяна на четири гуми (монтаж, демонтаж и баланс, включваща качване и сваляне, без стойността на самите гуми), всяка на стойност до 35 лв. с включен ДДС с възможност за доплащане при евентуално желание за ползване на услугата спрямо конкретния автомобил по оферта на Диана ООД към ЕКО.

в/ 35 (тридесет и пет) Скреч Карти ведно с настоящите ОУ за предоставяне на услугата зареждане/допълване на климатик на автомобила, всяка на стойност до 35 лв. с включен ДДС с възможност за доплащане при евентуално желание за ползване на услугата спрямо конкретния автомобил по оферта на Диана ООД към ЕКО;

г/ 30 (тридесет) Скреч Карти ведно с настоящите ОУ за предоставяне на услугата реглаж на преден мост, всяка на стойност до 35 лв. с включен ДДС с възможност за доплащане при евентуално желание за ползване на услугата спрямо конкретния автомобил по оферта на Диана ООД към ЕКО;

д/ 25 (двадесет и пет) Скреч Карти ведно с настоящите ОУ за предоставяне на услугата съхранение на комплект гуми за период до 6 месеца, всяка на стойност до 35 лв. с включен ДДС с възможност за доплащане при евентуално желание за ползване на услугата спрямо конкретния автомобил по оферта на Диана ООД към ЕКО.;

Наградите по т. VIII, 1.1/б,в,г и д могат да бъдат по избор от изброените в т. XI услуги предоставяни от Гуми Център „Диана“ ООД, като при доплащане на съответните услуги спрямо конкретния автомобил се прилага ценова листа на Диана ООД по оферта, неразделна част от настоящите Общи условия.

1.2. Ваучер за гориво на стойност 20 лева - 300 броя;

1.3. Ароматизатор за кола – 32 400 броя;

 

2. Всяка от Печелившите Скреч Карти за продукти или услуги съдържа кратко описание или визуален символ, обозначаващ спечелената награда. Към картата се предоставят и настоящите Общи условия с цел участника да получи информация за условията, при които може да ползва съответната награда.

3. Всяка от наградите за продукти или услуги по т. VIII. 1.2 и VIII .1.3 се получават в бензиностанции ЕКО в замяна на предоставена на Печелившата Скреч Карта.

4. Гаранцията за предоставената стока или услуга по печелившите Скреч Карти по т. VIII.1се носи изцяло от „Диана“ ООД. За избягване на съмнение, ЕКО не отговаря за вреди, произлизащи от предоставените от „Диана“ ООД услуги или стоки.

5. Всяка една от печелившите Скреч Карти по т. VIII по-горе са със срок на валидност и могат да бъдат използвани най-късно до 31.12.2018 г. края на работното време на съответния обект, в който печелившият Участник желае да използва своята Скреч Карта.

6. Скреч Картите и/или Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или за какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул.

IX. Прекратяване на Кампанията

1.    Организаторът има право по всяко време едностранно да прекрати провеждането на Кампанията във всеки един момент без предизвестие при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, или поради разпореждания на компетентни държавни органи, след като оповести прекратяването й във всичките си бензиностанции и на своя уебсайт www.eko.bg.

2.    В случай че прекратяването на Кампанията се дължи пряко или косвено на неправомерни действия на един или повече Участници, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

X. Други

1.         Задълженията на Организатора към спечелилите Участници се изчерпват с предоставянето на наградите им.

2.         Правоотношенията, свързани с Условията за участие в Кампанията, се уреждат единствено от приложимото законодателство на Република България. В случай че отделни текстове от Условията са или станат невалидни или поради някаква причина не породят своето действие, това не засяга валидността и действието на останалите текстове от Условията.

3.         Повече информация относно Условията за участие може да се получи чрез запитване на следния e-mail адрес: office@eko.bg. На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

 

XI. Списък с услуги покриващи описаните награди в т. VIII, 1.1

Монтажи леки, бусови и 4х4

*Услугите "монтаж, демонтаж и баланс" включват сваляне и качване

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-12 БУС

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-12"

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-13

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-13 БУС

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-14

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-15

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-16

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-16 RFT

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-17

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-17 RFT

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-18

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-18 RFT

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-19

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-19 RFT

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-20

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-20 RFT

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-21

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-21 RFT

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-22

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-23

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-24

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-25

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-26

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-БУС- 14''

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-БУС- 15''

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-БУС- 16''

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-БУС-17"

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-БУС-18"

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-ДЖИП 15"

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-ДЖИП 16"

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-ДЖИП 17"

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-ДЖИП 18"

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-ДЖИП 19"

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-ДЖИП 20"

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-ДЖИП 21"

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-ДЖИП 22"

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-ДЖИП 23"

МОНТАЖ , ДЕМОНТАЖ И БАЛАНС-ДЖИП 24"

Реглажи леки автомобили

РЕГЛАЖ ПРЕДЕН МОСТ ВАН

РЕГЛАЖ ПРЕДЕН МОСТ НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

Съхранение

СЪХРАНЕНИЕ НА КОМПЛЕКТ ГУМИ-12'изисквайте протокол

СЪХРАНЕНИЕ НА КОМПЛЕКТ ГУМИ-13'изисквайте протокол

СЪХРАНЕНИЕ НА КОМПЛЕКТ ГУМИ-14'изисквайте протокол

СЪХРАНЕНИЕ НА КОМПЛЕКТ ГУМИ-15'изисквайте протокол

СЪХРАНЕНИЕ НА КОМПЛЕКТ ГУМИ-16'изисквайте протокол

СЪХРАНЕНИЕ НА КОМПЛЕКТ ГУМИ-17'изисквайте протокол

СЪХРАНЕНИЕ НА КОМПЛЕКТ ГУМИ-18'изисквайте протокол

Зареждане на климатици

ЗАРЕЖДАНЕ КЛИМАТИК ЛЕК, БУС

ПРОВЕРКА КЛИМАТИК-ЛЕК БУС

 

Неразделна част от настоящите ОУ е и ценовата оферта на Диана ООД.

Назад