Първа помощ и лекарски съвети

Първа помощ и лекарски съветиСъвети и първа помощ при продължително излагане на петролни продукти.
 
Ако някой е бил изложен продължително време на влиянието на най-разпространените на пазара петролни продукти, прочетете това, и така ще бъдете в състояние да му/й окажете първа помощ: 

Първа помощ и медицински съвети

Concawe (“Conservation of clean air and water in Europe” - "Запазване на чистия въздух и водата в Европа"- организация на петролните компании, действащи в Европа, която се занимава с въпросите за околната среда, здравето и безопасността) публикува наскоро бюлетин с инструкции за първа помощ при контакт с петролни продукти.

Основната цел на бюлетина е даде кратка информация при случаите на интензивно излагане на най-разпространените на пазара петролни продукти.
 
Този бюлетин е особено полезен на тези, които оказват първа помощ и на медицинския персонал, на когото се възлагат такива случаи. Моля, прочетете основните полезни съвети:

Първа помощ
 
Внимание: Поради високата летливост(бързо изпаряване) и силно запалителната същност на петрола, е лесно / възможно създаването на експлозивни смеси от петрол и въздух при нормална температура на въздуха. Преди да се опитате да спасите пострадалия, е необходимо да изолирарате средата от всички възможни източници на възпламеняване. Петролните пари са по-тежки от въздуха, и могат да се разпространяват на определено разстояние, следователно могат да попаднат на по-далечни източници на възпламенянване. Освен това, преди да се опитате да съблечете пострадалия, трябва първо да намокрите дрехите му с вода. Също така се убедете, че на мястото има адекватна вентилация, а преди да влезете в затворено пространство, проверете дали въздухът е безопасен за дишане.
 
Инхалиране: Ако симптомите са причинени от излагане на петрол, изведете пострадалия навън на чист въздух , вземете гореспоменатите мерки и се постарайте да избегнете възможни усложнения.

Ако пострадалият :
 
Не диша, направете му изкуствено дишане, препоръчителните методи са уста в уста и уста в нос. Ако той / тя е в безсъзнание, но диша, поставете го да легне в позиция, в която краката са повдигнати по-високо от нивото на главата
. Ако е необходимо, направете му сърдечен масаж и потърсете лекарски съвет.

Поглъщане: Ако той / тя погълне петрол, не го / я карайте да повръща, но незабавно се консултирайте с лекар.

Течност в белите дробове: Ако предполагате, че в белите дробове на пациента директно е влязла течност, или се е появила там в резултат на повръщането, незабавно се консултирайте с лекар.
 
Контакт с кожата: Намокрете дрехите на пострадалия с вода, преди да се опитате да ги отстраните.Това е необходимо да се направи, също както и да се избегне опасността от искри, причинени от статичното електричество (ОПАСНОСТ ОТ ОГЪН). Измийте внимателно с вода и сапун всички части на тялото, които са били в контакт с петрол.
 
Контакт с очите: Незабавно измийте обилно очите си с вода. Ако дразненето продължава, потърсете медицинска помощ, без да отлагате.

Източник: EKO ABEE

Назад