ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЕТИЧЕН КОДЕКС 
 
  
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 
 

 СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО ..........3

 

1. СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ..........3

 

2. КОНКУРЕНЦИЯ ..........4

 

3. КОРУПЦИЯ – ЗЛОУПОТРЕБА С ДОВЕРИТЕЛНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ –ПОДКУП ..........4

 

4. ПРАНЕ НА ПАРИ ..........5

 

5. СДЕЛКИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ..........6

 

6. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ..........6

 

7. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ..........7

 

7.1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ..........7

 

7.2. РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ..........8

 

7.3. Уважение към колеги и трети страни, които работят с Групата. Тормоз. ..........8

 

7.4. Алкохол и наркотици ..........10

 

8. ОКОЛНА СРЕДА ..........10

 

8.1. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ..........10

 

8.2. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ..........11

 

9. СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ..........11

 

10. ЗАЩИТА НА АКТИВИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА ..........12

 

10.1. ИНФРАСТРУКТУРА И СРЕДСТВА ..........12

 

10.2. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ ..........12

 

10.3. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ ..........12

 

11. ТОЧНОСТ ПРИ ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ ..........13

 

12. ПРИЛАГАНЕ НА КОДЕКСА ..........13

 

12.1. ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНЕНИЯ ..........14

 

12.2. ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ ..........14

 

 
 
 

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

Големи корпорации като „ХЕЛЕНИК ПЕТРОЛИУМ” се градят не само върху резултатите от своята дейност, но и върху ценностите и принципите, които възприемат и обслужват със своите действия, от най-простичките и ежедневни до най-сложните и важни такива. За нас е удоволствие да представим днес Етичния кодекс на „Хеленик Петролиум Груп”.

 

Целта на настоящия Кодекс е да обобщи принципите, които регламентират  вътрешната работа на дружествата в  Групата, в Гърция и в чужбина, и да определи начина на работа за постигане на бизнес целите, които да гарантират нейната устойчивост и напредък. По този начин се обслужват интересите на акционерите, персонала, бизнес партньорите, кредиторите на дружествата в Групата, както и тези на обществото и националната икономика. Дружествата в Групата са нейните градивни елементи и тяхната добра и ефективна работа гарантира нейния напредък.

 

За да носи желаните резултати, вътрешната дейност на бизнес звената в Групата трябва да се основава на принципи и правила, които гарантират последователност и съгласуваност, компоненти, гарантиращи успех. 

 

За разлика от правилата за корпоративно управление, управлението на представянето на дружеството пред трети страни и въпросите, свързани с прозрачността на управлението, Етичният кодекс за поведение обобщава принципите, според които всяко лице участва в дейността на Групата и всяко колективно звено на дружеството следва да работи в съответствие със своите задължения. Всички индивидуални и колективни действия се ръководят и регламентират от тези принципи.

 

По тази причина е важно настоящият Кодекс да се превърне не просто в набор правила с пожелателен характер, а в практическо ръководство за нашата ежедневна работа.

1. СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА

 

Задължението за съответствие със  закона (като под закони се има предвид  всички писмени закони на държавата, без значение формални или други, като укази, решения на министерства, т.н.) е очевидно дълг и най-важно задължение на всички физически и юридически лица – и всички групи, ръководени от тях, без значение кои са те. Ето защо позоваването на етичния кодекс е естествено, тъй като демонстрира колко е важно за групата да определя съзнанието на целия персонал и всички служители и чрез тях – на своите бизнес партньори. Това съзнание е по-важно в случаите, когато се изисква специализирано знание и дискусия, тъй като в резултат на това, всички ще бъдат водени от това да гарантират спазването на правилния законен път през цялото време в един сложен правен контекст, който е предмет на различни тълкувания. Услугите, ръководството и служители на Групата трябва да се консултират с отдел „Правно обслужване” на Групата, ако имат съмнения или имат нужда от удостоверяване на законността на своите действия, докато изпълняват своите задължения.

 

Независимо от това, Етичният кодекс би бил безсмислен, ако не съществуваха практическите мерки за гарантиране на съответствието с принципите. Това се постига успешно чрез индивидуалните политики на Групата по най-важните въпроси, като Конкуренция, Прозрачност и Корупция, Околна среда и Безопасност на служителите. Тези политики на групата включват подробности и инструкции за информиране на персонала за съответните области при определяне как да се осигури прилагането на тези принципи на практика.

 

Съответствието на закона не е просто морален дълг. Това е единственият начин да се гарантират интересите на Групата. Всяко нарушаване на закона, дори и незабелязано, излага Групата на рискове, чийто обсег и влияние могат да имат неизброими последствия за финансовия и социален статут на Групата. Като тук следва да се вземе предвид и личната отговорност на лицето, отговорно за нарушението.

2. КОНКУРЕНЦИЯ

 

Честната  конкуренция е необходим фактор за правилното функциониране на икономиката, напредъка и в крайна сметка – обслужването на потребителя. Всички ние сме производители и потребители. Обслужването на потребителя определя също така съответното производство на изделия или предоставяне на услуги.

 

Групата акцентира  по-конкретно върху строгото спазване на правилата за конкурентоспособност. Изключително важно е да се насърчава почтената конкуренция между компаниите чрез ежедневната дейност на Групата.

 

Групата е  възприела Политика за конкурентоспособност, която взима предвид съответно  законодателството за свободна конкуренция  в различните страни, където извършва своята дейност, и установява специални механизми за обучаване на служители и гарантиране на съответствие с приложимите правила.

 

Трябва да се обърне внимание на факта, че последствията в случай на нарушаване на тези правила са сериозни за Групата и персонала, ето защо строгото съответствие и приложение не само на съответните законодателни права, но и на Политиката за конкурентоспособност на Групата, е задължително.

 

За такива въпроси всеки служител трябва незабавно да се обръща към Службата за нормативно съответствие на Групата, която е част от отдел „Правно обслужване” на Групата. Това е задължително, когато съществува съмнение относно прилагането на съответните политики и закони, както и във всеки друг случай на взаимодействие с органите, компетентни по въпроси в сферата на конкурентното и търговско законодателство.

3. КОРУПЦИЯ – ЗЛОУПОТРЕБА С ДОВЕРИТЕЛНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ – ПОДКУП

 

На държавен служител или такъв в частна компания не трябва никога да се предлагат пари или друго заплащане като стимул или награда с цел да се получи благоприятно решение във връзка с интересите на Групата или трета страна.

 

 

За членове на ръководството, административни служители, персонал или всеки, който предоставя услуги на Групата, както и на техните съпруги/съпрузи или членове на семейството до втора степен на родство е забранено да получават каквито и да е подаръци или привилегии от конкуренти, доставчици, клиенти или сътрудници на Групата, както и от лица, които участват в процедурите по доставка или възлагане на проекти в Групата, освен ако става въпрос за подарък с ниска стойност, който съответства на обичайните бизнес практики като израз на социална учтивост. При никакви обстоятелства не могат да бъдат предлагани пари като подарък, независимо от сумата. Подаръци на стойност, която по възможност не надхвърля 100 евро, по усмотрение на получаващия, следва да бъдат декларирани писмено пред Службата за нормативно съответствие на Групата в рамките на разумен период след получаването им.

 

По изключение, в хода на обичайните корпоративните връзки с обществеността е приемливо според Политиката на Групата, регламентираща бизнес дейността, да бъдат организирани обикновени и простички почерпки, които не могат да бъдат интерпретирани погрешно, ако се контролират от обществото.

 

Нарушенията се считат за дисциплинарни нарушения съгласно Политиката на Групата. Независимо от това, според закона, който е в сила, нарушенията на горепосочените разпоредби при изпълнението на задълженията, водят до граждански или наказателни санкции.

4. ПРАНЕ НА ПАРИ

 

Под „пране на пари” се има предвид  стремежът да се даде легитимност на пари и/или други активи, създадени от престъпни дейности или участие в такива дейности, включително финансиране на тероризъм.

 

Трябва да сме много предпазливи, когато правим бизнес с нови партньори, така че да установим навреме и достоверно произхода на техните средства и/или активи. В случай че съществува съмнение за произхода на каквото и да е, което ни е предоставено от партньор, трябва да се обърнем към отдел „Кредити” на Групата преди да извършим дадена транзакция или да предприемем каквото и да е действие с конкретния партньор.

 

По същия начин, когато научим за действие или транзакция, която има  вероятност да включва пране на пари, ние незабавно следва да информираме  Службата за нормативен контрол на Групата и да предоставим цялата информация, с която разполагаме за случая.

 

Нещо повече, в случаите, в които  няма пряк контакт с нашия партньор и е трудно да се определи неговата самоличност, следва да приложим допълнителни мерки за удостоверяване на тази самоличност.

 

Нарушаването на тези правила от персонала, административните служители или членове на ръководството води до сериозни отговорности, не само дисциплинарни, но и наказателни и административни санкции, съгласно законодателните правила, които са в сила.

5. СДЕЛКИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Членове на ръководството, административни служители и представители на персонала, които имат достъп до поверителна привилегирована информация на Групата, нямат право да ползват тази информация за придобиване или разпореждане, опит за придобиване или разпореждане от свое име или от името на трети страни пряко или непряко на ценни книжа, които имат отношение към тази информация.

 

В допълнение, трябва да избягваме  разкриването на поверителна информация пред трети страни, не трябва да насърчаваме други въз основа на поверителна информация да придобиват или да се разпореждат самостоятелно или чрез други с ценни книжа, които имат отношение към тази информация.

 

За целите на настоящото, следното означава:

 

- Поверителна информация - информация, която не е общодостъпна, от специфичен характер, която засяга един или повече емитенти на ценни книжа или една или повече ценни книги, която ако бъде направена общодостъпна, може да засегне значително цената на тази и ли тези ценни книги.

 

- Ценни книжа:

 

а) акции, облигации или ценни  книжа, еквивалентни на акции или  ценни книжа,

 

б) договор за записване, придобиване или разпореждане, или права, свързани с ценните книжа съгласно точка а);

 

в) фючърси, опции, преференциални права и дългови ценни книжа, свързани с ценните книжа съгласно точка а);

 

г) договори с клауза, свързана с  ценните книжа съгласно точка  а), ако са търгувани на пазар, регламентиран  от определени правила, действащ в държава-членка на Европейския съюз, под надзора на обществено признат орган и пряко или непряко отворен за обществеността.

 

д) дялове в инвестиционни фондове, търгувани на фондовия пазар.

 

Нарушаването на тези правила не само представлява нарушаване на Кодекса  за бизнес етика на Групата, но и нарушение на приложимото законодателство, което е предмет на административни и наказателни санкции.

6. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ  НА ИНТЕРЕСИ

 

Конфликти на интереси възникват, когато нашите лични взаимоотношения, външните ни дейности или интереси в други дружества засягат или биха могли да засегнат нашите решения по време на изпълнение на задълженията ни. Да се определи кога случаят е такъв е фактически въпрос и следва да се третира отделно за всеки конкретен случай.

 

 

В допълнение, в много случаи този конфликт между дадено лице или член на семейството и интересите на Групата не се определя лесно, тъй като има случаи, които пораждат объркване или съмнения.

 

Най-общо, по-долу са посочени случаи, които представляват конфликти на интереси и ни помагат да разберем такава или подобна ситуация, когато тя възникне:

 

  • Когато служителят, административният служител или член на ръководството или член на семейството направи инвестиции, извличайки финансов интерес или участие в печалбите на дружеството, притежавано от конкурент на Групата, клиент или доставчик.

 

  • Когато служител или член на ръководството, или член на семейството ползва информация, активи или фондове на Групата за собствена или нечия чужда изгода.

 

  • Когато служител или член на ръководството или някой от техните семейства помага на трета страна по начин, който може да засегне тяхната работа или професионална преценка.

 

  • Когато служител или член на управлението засяга негативно чрез своите действия репутацията на Групата и нейните взаимоотношения с трети страни.

 

Според политиката на Групата, приложима във всеки  случай на конфликт на интереси, ние  следва да адресираме компетентната  според Политиката на Групата служба, в случай че възникне съмнение за конфликтна ситуация.

 

Нещо повече, членовете на ръководството, административните служители и персоналът на дружествата в Групата трябва да информират писмено Службата за нормативно съответствие на Групата, в случай че техният съпруг/съпруга или членове на семейството до втора степен са ангажирани в някакъв вид финансови транзакции или дейности в Групата.

 

7. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

7.1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

Здравето  и сигурността на персонала е  фундаментална ценност, задача от особена  важност и условие за провеждане на дейността на Групата, както и ангажимент на Групата. 

 

Специалният интерес на Групата в този сектор се определя от Политиката на Групата, която определя цялостното и многостранно ръководство и системата за осигуряване на сигурност и безопасност. Съдържанието на политиката на групата е публикувано и достъпно за всички служители на уебсайта на Групата: www.helpe.gr, както и в интернет, където са публикувани актове на гръцкото и европейското законодателство за здравословни и безопасни условия на труд. Списъкът на нормативните уредби се актуализира редовно и съответните отдели получават едновременно пълна и навременна информация за съответствието с новите изисквания.

 

Политиката  за здравословни и безопасни условия  на труд и Системата за управление на безопасността засягат всички, т.е. персонала, административните служители, членовете на ръководството и всяко лице, което предоставя услуги на Групата. Политиката и Системата съответстват на приложимото гръцко и европейско законодателство, както и на други международно признати и свързани с това кодекси и практики и в много случаи са дори по-строги.

 

Това е политиката, която  възприемаме и постоянно подобряваме като прилагаме високи стандарти за безопасност в нашите методи на работа, планиране, производства, разпространение на продукти, предоставяне на услуги, както и в нашите програми за обучение, които са не само за служители, но и за изпълнители, клиенти, шофьори на цистерни за гориво, собственици на газостанции и студенти.

 

Всеки служител, административен служител и член на ръководството следва да спазва и прилага правилата за здраве и безопасност по време на своята ежедневна работа, да участва активно в предотвратяването на злополуки, да докладва незабавно на компетентния орган в Групата за рискови ситуации и събития, за които има информация, да участва в съответните обучения и да бъде редовно информиран за инструкции, касаещи изпълнението на тяхната работа, както и за законите, които са в сила. Персоналът на трети страни, който работи в помещения, заемани от дружествата в Групата, по силата на каквито и да било договорни отношения с трети страни с дружествата на Групата (напр. проектен договор, договор за обслужване, т.н.) имат същите задължения. Успехът на програмата зависи от строгото спазване на правилата, без изключения и толериране. Ето защо всеки в Групата е фактор за успех.

7.2. РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

 

Групата гарантира, че решенията, свързани с наемане, развитие и прекратяване на трудовите взаимоотношения, се основават изключително на заслугите, квалификациите и представянето на персонала и административните служители. Противно на това, трябва да бъде ясно за всички, че Групата не одобрява и отхвърля всякакъв вид дискриминация на база произход, цвят, религия, възраст, пол, семейно положение, двигателни проблеми, националност или вярвания.

 

Като прилагат съответната Политика, както е посочено в Правилника за вътрешния трудов ред и Системата за избор и атестация на служителите, дружествата в Групата отбелязват по-добри резултати при служителите, създават стимули, определят нуждите от обучение и създават работна среда без дискриминация.

7.3. Уважение към колеги и трети  страни, които работят с Групата. Тормоз.

 

Уважението към колегите, административните служители и персонала на Групата и всяка трета страна, която работи по някакъв начин с Групата, е от съществено значение и следва да направлява поведението на административните служители и персонала на Групата по време на тяхната работа. Уважението се засвидетелства включително чрез проява на учтивост в ежедневното поведение, уважение към личността на останалите, избягване на провокации, конфликти и спорове, прилично облекло, адекватно поведение в морален и социален аспект, каквото съответства на административните служители и персонала, ангажиран в най-голямата секторна и търговска група в страната.

 

В резултат на горепосочения принцип  на уважение към човешкото достойнство  и личност, дружествата в Групата не толерират сексуален тормоз или друг вид тормоз над служителите или трети страни, които работят с дружество от Групата, от страна на административни служители или персонал на Групата.

 

Сексуален тормоз означава всеки нежелан вербален или невербален физически сексуален тормоз, който има за цел или води до обида на достойнството, главно като създава заплашителна, враждебна, унизителна или агресивна среда. Сексуалният тормоз може да идва от мъж или жена, от лице от същия пол като човека, който е обект на тормоз.

 

Като се вземе предвид горепосоченото, следните, между другото, са строго забранени:

 

(а) шеги с изрази със сексуално  съдържание, когато са насочени към хора, които не са изразили своето съгласие за подобни шеги;

 

(б) разпространение и/или показване на материали със сексуално съдържание (напр. фотографии, филми, печатни материали);

 

(в) нежелани коментари със  сексуално съдържание;

 

(г) сексуални предложения;

 

(д) неприлични жестове;

 

(е) сексуално насилие;

 

(ж) принудителен сексуален контакт или прегръдки;

 

Ако даден служител чувства, че е  подложен на сексуален или друг вид  тормоз (на база раса, религия или  друг), той или тя следва да докладват писмено пред „Отдел човешки ресурси” или Административен Директор,Изпълнителен Директор, където ще се занимаят с въпроса, като го запази в поверителност, ще подходи с обективност и голяма чувствителност към оскърбения служител и всички замесени страни.

 

Ръководството на Групата ще разгледа оплакването незабавно и задълбочено  и ще предприеме всички необходими мерки за налагане на наказание на лицето, което е отговорно и за защита на лицето, подложено на тормоз, съгласно разпоредбите на действащия закон и вътрешните правилници на дружествата в Групата.

7.4. Алкохол и наркотици

 

Служителите и изпълнителните директори на Групата имат на разположение здравословна работна среда. Персоналът на групата трябва да предлага своите услуги, без да е под влиянието на алкохол или други незаконни наркотици. Нещо повече, консумацията на алкохол, притежанието, употребата, продажбата или предлагането на незаконни наркотици или вещества през работно време или в помещения на Групата са забранени, с изключение на умерена консумация на алкохолни напитки в рамките на някои определени фирмени събития, на които се предлагат такива напитки.

8. ОКОЛНА СРЕДА

8.1. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

Устойчивото развитие е първостепенен избор и цел на групата, не само като израз на фирмената отговорност, но главно като основа за взимане на решения, чиято цел е трайно подобряване на нашите екологични показатели и нашата конкурентоспособност в сферата на производство и доставка на енергия.

 

Нашата цел и задача е развитие, което удовлетворява нуждите  на това поколение, без да прави компромис с потребностите на следващите поколения. В този оперативен контекст, системно и постоянно, Групата:

 

  • Ползва икономически, екологични и социални методи и практики в отговор на растящото търсене за задоволяване на енергийните нужди.

 

  • Прилага производствени процеси, които акцентират върху запазване на природните ресурси, пестене на енергия, ограничаване на емисиите, адекватно управление и рециклиране на отпадъците .

 

  • Модернизира производствения процес в съответствие с най-строгите европейски и международни стандарти и най-добрите налични практики за опазване на околната среда.

 

  • Показва истински интерес към околната среда.

 

 

  • Прилага съвременни образователни методи за обучаване на персонала.

 

  • Оценява опазването на биоразнообразието като запазва всички съоръжения в индустриалните зони.

 

Всеки служител, административен служител, член на ръководството, изпълнител и като цяло всяко лице, което работи съвместно с Групата по някакъв начин, следва да спазва и прилага принципите за Устойчиво развитие, както и да съобщава на компетентните служби за всяко поведение, което излага Групата и нейната социална среда на риск.

8.2. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Опазването на околната среда  е основен приоритет и неразделна част от дейностите на Групата, която чрез своята интегрирана политика за опазване на околната среда допринася решително за постоянното подобряване на екологичната обстановка.

 

Всеки служител, административен служител, член на ръководството, изпълнител, консултант или всяко лице, което има какъвто и да било принос към дейността на Групата, в рамките на своите задължения следва да спазва Политиката на групата за околната среда, която е в сила, и да допринася за нейното приложение както лично, така и чрез всеки клиент, доставчик или партньор на Групата. За тази цел ние ще докладваме пред компетентните служби нашите действия и поведение, които биха могли да накърняват Политиката на Групата.

 

Политиката на Групата за околната среда е достъпна за всички служители на Групата и е публикувана на уебсайта на Групата: www.helpe.gr, както и в интернет, където са публикувани актове на гръцкото и европейското законодателство за здравословни и безопасни условия на труд. Списъкът на нормативните уредби се актуализира редовно и съответните отдели получават едновременно пълна и навременна информация за съответствието с новите изисквания.

9. СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Приносът и отговорното отношение към обществото е неразделна част от стратегията, предприемачеството и ежедневната дейност на Групата.

 

Ангажиментът на Групата към  действия, свързани със социалната отговорност, се реализира чрез изготвянето на Програми за корпоративна социална отговорност (ПСО), които насочват своето действие към сфери, в които потребностите на обществото и хората са най-спешни.

 

Групата, в този контекст, пристъпва към конкретни действия, както на местно ниво, там, където извършва своята дейност, така и в по-широк контекст, във и извън Гърция, с акцент върху сектори като здравеопазване, образование, спорт, околна среда и социална солидарност.

 

Добър пример за ефективен социален принос е фактът, че Групата подкрепя финансово болници, училища, университети и детски градини, спонсорира спортни клубове, подпомага залесяване и засаждане на дървета, дарява храна и гориво за отопление на бедни семейства, т.н.

 

10. ЗАЩИТА НА АКТИВИТЕ  И ИНФОРМАЦИЯТА

10.1. ИНФРАСТРУКТУРА И СРЕДСТВА

 

Активите и средствата на Групата, които включват съоръжения, оборудване, дълготрайни активи и финансови  ресурси на Групата, са ценни и  ние следва да ги защитаваме, поддържаме и ползваме надлежно при изпълнение на нашите работни задачи и в съответствие с тяхното икономическо предназначение.

 

Всеки служител, изпълнителен директор и член на ръководството следва да бъде бдителен, така че да избягва всяко  събитие, което може да доведе до амортизация, загуба, неправилно ползване или кражба, щети, излагане на опасност или преразход на активите на Групата, като следва надлежно да докладва всяко такова събитие.

 

В този контекст служителите на Групата следва да действат адекватно и отговорно спрямо активите и средствата на Групата, така че да избягват всяко действие, което би могло да ги засегне.

10.2. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА  СОБСТВЕНОСТ

 

Интелектуалната и индустриалната собственост на Групата, която включва  патенти, търговски марки и марки за услуги, търговски тайни, ноу-хау и всякакъв вид интелектуални права, е ценна част от активите на групата и от производствения й капацитет и е от жизнено значение за Групата.

 

По тази причина персоналът, административните служители и членовете на ръководството на Групата следва да я защитават и ползват надлежно, като ограничават ползването й единствено в рамките на изпълнението на своите задължения.

 

По същия начин ние носим  отговорност за надлежното ползване и защита на интелектуалната и  индустриална собственост на трети страни и в случаите, при които нейното ползване се лицензира от Групата, следва да се избягва нейното ползване отвъд ограниченията и целите на нейния лиценз.

10.3. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ  И ЛИЧНИ ДАННИ

 

Информацията и документацията на Групата, свързани с нейната търговска дейност, се пазят в поверителност, те са предмет на защита и се използват единствено за корпоративни цели.

 

Тази информация включва бизнес стратегии, информация за ценообразуване, списъци с клиенти и доставчици, неоповестени финансови резултати, финансови данни и разпоредби, договори, разработки на ноу-хау и всякаква друга информация, която засяга или би могла да засегне дейността на Групата.

 

Персоналът, административните служители и членовете на ръководството предприемат всички необходими мерки, за да осигурят непокътнатост и поверителност на информацията и избягват използването й или действия, които противоречат на нейното икономическо предназначение и всякакъв друг тип ползване или действия, които биха могли да вредят на Групата или биха довели до тяхното лично финансово облагодетелстване или това на трета страна.

 

По същия начин, при комуникацията, която осъществяваме или вътрешно, или с трети страни, чрез всякакви средства, предоставяната информация следва да бъде точна, навременна и винаги с надлежното разрешение. Всички служители и членове на ръководството трябва да са внимателни, когато общуват с останалите или ги информират от името на дружествата в Групата.

 

Политиката на Групата е да предоставя на компетентните органи цялата информация достоверно и прецизно, без изменения на съответните данни.

 

В допълнение, ние пристъпваме към обработване на личните данни на персонала, административните служители, членовете на ръководството и лицата, които предоставят услуги на Групата по принцип, клиенти, доставчици, акционери и всички лица, които работят с Групата пряко или непряко, дотолкова доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността на дружествата в Групата и винаги в съответствие с приложимото законодателство.

 

Ние се придържаме към задължението да защитаваме и ползваме надлежно тази информация, придобита в хода на нашите работни взаимоотношения  с Групата, дори когато прекратим  работа там.

11. ТОЧНОСТ ПРИ ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ

 

Документацията и счетоводните книги на дружествата от Групата трябва да дават ясна представа за активите и пасивите, за финансовия статут и резултати на Групата, не само в съответствие със закона, но и също в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, както и с правилата за вътрешен контрол. Забранено е да се дават неверни, неточни или подвеждащи указания относно финансовото състояние на Групата.

 

Необходимата и съпътстваща  документация трябва да се прилага  към всички документи и книги  на Групата като доказателство за валидността, прецизността, целостта и продуктивността на извършените транзакции.

 

Ние си сътрудничим изцяло с вътрешни и външни одитори. Персоналът и административните служители на Групата следва да предоставят на одиторите точна и реална информация и финансови данни за Групата, така че те да разполагат с точна и цялостна картина за финансовите отчети на дружествата и Групата, както бе посочено по-горе.

 

12. ПРИЛАГАНЕ НА КОДЕКСА

12.1. ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНЕНИЯ

 

Кодексът за бизнес етика е приложим за членовете на ръководството, административните служители, персонала и по принцип всяко лице, което предоставя услуги на Групата, Без изключения или отклонения. Ние сме длъжни да спазваме тези правила и гарантираме тяхното приложение.

 

Има случаи, обаче, които пораждат съмнение при тълкуването или прилагането на Кодекса, които следва да се разглеждат самостоятелно. Ние трябва да бъдем непрекъснато и цялостно информирани за съдържанието на Кодекса и политиките на Групата и незабавно да се обръщаме към компетентните служби съгласно съответната Политика на Групата, във всеки случай към Службата за нормативно съответствие на Групата, при спазване на съответните процедури, когато става въпрос за прилагането на закона или когато възникне какъвто и да е правен въпрос, за да се справяме с такива ситуации ефективно и за да избягваме поведение, което или не съответства на Кодекса, или още по-важно, е незаконно и неморално.

 

12.2. ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ

 

Членовете на ръководството, административните  служители и персоналът на Групата като цяло следва да спазват и прилагат правилата на Етичния кодекс и политиките на Групата, които в много случаи изрично се позовават на разпоредбите на Кодекса.

 

Несъответствието с Кодекса  и политиките на Групата представлява нарушение, което води до санкции за лицето, което не изпълнява своите задължения съгласно настоящите правила.

 

Ние насърчаваме членовете на ръководството, административните служители, персонала  и по принцип всяко лице, което  предоставя услуги на Групата, свободно да докладва пред Службата за нормативно съответствие на Групата всяко поведение, което е възможно да се отклонява от закона или всяко поведение, за което има съмнения дали съответства на закона, Кодекса, политиките и разпоредбите на Групата, спазвайки процедурите, очертани от Групата и произтичащи от нейната политика, така че да се гарантира ефективното прилагане на Кодекса и избягване на санкциите.

 

Това е най-добрият начин да се гарантира на практика строгото съответствие с правилата, което  следва да се спазва и да се възприеме като корпоративно поведение от всяко бизнес звено на Групата.

ХЕЛЕНИК ПЕТРОЛИУМ

 
СтатииНазад