Нов обект, Нов късмет

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

„Нов обект, Нов късмет“

I. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на промоционална кампания „Нов обект, Нов късмет(„Кампанията“) е „Еко България“ ЕАД (“Организаторът“ или „EKO“), еднолично акционерно дружество с ЕИК 130948987, адрес: София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 3, бл. комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9

II. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира в 00:00 часа на 13 март, 2023 г. и е валидна до 24:00 часа на 13 май, 2023 година. Кампанията се провежда единствено в ЕКО обект 1197, гр. Разград, ул. Перистър“ 6Б.

III. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

A. В рамките на Кампанията ЕКО дава възможност на всички заредили минимум 20 литра от което и да е гориво, предлагано в бензиностанция ЕКО обект 1197, гр. Разград, ул. „Перистър“ 6Б, да получат скреч карта за една от следните награди:

Продукт

1 бр. Кафе Еспресо (общо 200 скреч карти)

Награда

1 бр. Coca-Cola 500 мл. (общо 500 скреч карти)

Награда

1 бр. Вода Банкя 500 мл. (общо 500 скреч карти)

Награда

1 бр. Ароматозатор „Обади се, като стигнеш“ (общо 1000 скреч карти)

Награда

1 бр. Ваучер за гориво на стойност 100 лева (ваучерите важат за всички обекти на ЕКО в България) (общо 4 скреч карти)

Награда

Б. По време на Кампанията, всяко физическо лице, което има навършени 18 г. и зареди 20 или повече литра гориво на ЕКО обект 1179 до 24:00 часа на 13 май 2023 г., има право да поиска и да получи безплатно скреч карта за една от цитираните промоционални награди, като заяви това, на касата на ЕКО обект 1179, по време на плащане. Всички скреч карти са печеливши и дават право на една от посочените в точка А по-горе награди.

В. Кампанията важи до изтичане на нейния срок или до изчерпване на посочените в т. А по-горе количества скреч карти.


Г. Ваучерите (общо четири на брой за периода на Кампанията) за безплатно гориво дават право на зареждане на гориво (всякакъв наличен вид) във всички обекти на ЕКО в България, на стойност 100 лв. и следва да бъдат използвани в срок до 13 юни 2023 година включително. Всеки ваучер следва да бъде използван еднократно за зареждане на гориво на стойност точно 100 лв. При зареждане на количество на стойност над 100 лв., клиентът няма право да използва ваучера, като направи доплащане, а следва да заплати сам цялата сума за зареденото гориво. При зареждане на количество на стойност под 100 лв., клиентът може да използва ваучера, като в такъв случай обаче клиентът няма да може да използва остатъка до 100 лв. и ЕКО не дължи каквото и да е обезщетение или възстановяване на остатъка.

Д. Всички горепосочени награди могат да бъдат получени само в ЕКО обект 1197, в срок до 13 май 2023 година, посочената дата включително. Ваучери, които дават правото на безплатно зареждане на гориво на стойност 100 лв., се получават само в ЕКО обект 1197, но могат да бъдат използвани за безплатно зареждане на гориво на стойност до 100 лв. във всички обекти на ЕКО в България.

 IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

А. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни в рамките на срока на Кампанията на официалната интернет страницата на ЕКО България: www.eko.bg.

ЕKO може да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила при публикуването им на интернет страницата на EKO България. Организаторът може да прекрати предварително Кампанията ако обективни причини, свързани със законодателни промени или сигурността на посетителите, налагат това.

Б. С участието си в настоящата Кампания участниците в нея потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички лични данни, които може да се събират във връзка с провеждането на Кампанията, се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на Еко България ЕАД, публикувана на уебсайта www.eko.bg.


Тези Общи условия са в сила от 13.03.2023 г.