Промоция на храна за домашни любимци WHISKAS & EDIGREE в бензиностанции ЕКО

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА (СКРЕЧ КАРТИ) ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО, С МАРКИТЕ WHISKAS, PEDIGREE, 2023г.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ

Промоцията се организира и провежда от „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление в гр., София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, бл. комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, п. к. 1797, р-н Изгрев, София, (“Организатор”) под името „ПРОГРАМА (СКРЕЧ КАРТИ) ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО“ (“Промоцията”). Промоцията се организира с рекламна цел.

В Промоцията може да участва всеки пълнолетен потребител, закупил който и да е от продуктите с марки WHISKAS и PEDIGREE (търговски марки от портфолиото на MARS, Incorporated), които се предлагат за продажба в бензиностанциите ЕКО, изброени в Раздел 2. по-долу (наричани за краткост общо „Промоционални продукти“, а по отделно „Промоционален продукт“), с изключение на служителите на Организатора, търговските му представители и търговците на дребно (по-долу наричани общо „Участниците“).

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват настоящите Общи условия на Промоцията (“Общи условия”). С включването си в Промоцията Участниците декларират, че имат навършени 18 години, запознати са с Общите условия и ги приемат.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е валидна в периода от 04.09.2023 г. до 31.10.2023 г. включително, или до изчерпване на наградите.

Промоцията се провежда в следните 10 (десет) бензиностанции ЕКО, които се намират на територията на Република България, а именно:

No

Код обект

Бензиностанция

Адрес

1

1101

Ихтиман

Ихтиман, 21ви км, магистрала Тракия

2

1106

Пловдив Васил Априлов

 Пловдив, бул. В. Априлов 156Б

3

1117

София Черни връх

София, кв. Лозенец, бул. Черни връх преди Околовръстен път

4

1120

Радиново

Автомагистрала Тракия 119км Път Пловдив - София

5

1133

Кресна

Кресна, път Е-79, посока София - Кулата

6

1145

София Вапцаров

София, бул. Никола Вапцаров 2А

7

1157

Тракия 122км

АМ Тракия 122км,посока София-Бургас

8

1160

София България

гр. София, Д-р Ст. Сарафов и бул. България

9

1161

София Шипченски проход

София, бул. Шипченски  проход, пред завод Електроника 

10

1195

Тракия 243км

AM Тракия 243км,посока София-Бургас

През периода на Промоцията в цитираните по-горе бензиностанции ЕКО, ще бъдат налични ясно обозначени промоционални материали. Настоящите Общи условия са достъпни в цитираните бензиностанции ЕКО и се предоставят на потребителите, които изявяват желание да закупят Промоционален продукт.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИКА НА ПРОМОЦИЯТА

За да участва в Промоцията, потребителят следва да закупи който и да е от Промоционалните продукти от бензиностанции ЕКО, независимо на каква стойност е покупката. При закупуване на Промоционален продукт от една от  десетте   бензиностанции ЕКО, посочени в Раздел 2. по-горе, в които се провежда Промоцията, при поискване, потребителят има право да получи от служител на касата на съответната бензиностанция ЕКО, талон за участие – скреч карта. След като получи скреч картата, Потребителят следва да я изтърка и да провери дали печели награда. Има два вида скреч карти – печеливша и непечеливша скреч карта. Във всяка от посочените в Раздел 2. по-горе бензиностанции ЕКО, ще бъдат налични общо 50 (петдесет) броя скреч карти, от които 20 (двадесет) печеливши и 30 (тридесет) непечеливши. При изтъркване на печеливша скреч карта, потребителят печели награда. Предоставянето на награда и видът на предоставената награда зависят от наличните количества в съответната бензиностанция. Наградага може да бъде един от изброените два вида, а именно:

-        метална кутия за съхранение на вещи, брандирана с лого на Whiskas, или

-        пластмасово шише 500 мл., за пиене на вода от куче.

С получаването на скреч картата за участие, Участникът потвърждава участието си в Промоцията, в т.ч. и приемането на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ И РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите в Промоцията съответстват на изискванията на действащото българско законодателство и не могат да бъдат заменяни с други награди или с паричната им равностойност.

Всеки Участник може да вземе участие в Промоцията неколкократно по време на промоционалния период. Няма ограничение по отношение на получените награди или броя участия, при положение, че Участникът отговаря на Общите условия на Промоцията.

Наградите се получават веднага при изтриване на скреч картата, ако тя е печеливша и в случай че в съответната бензиностанция ЕКО има наличност на награди. Наградата се получава лично, като всеки Участник се задължава да предостави печелившата скреч карта в търговския обект, от който получава наградата. Участникът няма право да получи наградата, в случай, че:

  • е на възраст под 18 години;

Недопустими са действия от страна на Участници в Промоцията, с които се цели спечелване на награда чрез използване на средства и методи, които нарушават добрите нрави или настоящите Общи условия. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на талони за участие или данни, предоставени при заявяването на участие, Организаторът на Промоцията си запазва правото да дисквалифицира Участника и да го лиши от правото да получи наградата.

РАЗДЕЛ 5. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

При печатна или друг вид грешка или нередовен рекламен материал за Промоцията, Организаторът не носи отговорност. Всички предявявания на претенции чрез изпращане на писма, пратки или по всякакъв друг начин след определения краен срок на Промоцията се считат за невалидни. Организаторът на Промоцията няма задължение да води кореспонденция за претенции от страна на Участници, които са получили непечеливша скреч карта в Промоцията.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, че настъпят обстоятелства, които препятстват нормалното й провеждане, в т.ч. нарушаване на Общите условия, форсмажорни обстоятелства или при други основателни причини по негова свободна преценка. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени Промоционални продукти.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВНИ СПОРОВЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Всеки потенциален правен спор между Организатора и Участниците във връзка с Промоцията се решава с взаимни отстъпки и споразумения, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните български съдилища.

Организаторът не носи отговорност за действията на потребители, които са се опитали да участват в Промоцията без да са навършили необходимата възраст съгласно Раздел 1. по-горе.

Организаторът не носи отговорност, в случай че някой от спечелилите Участници е възпрепятстван да получи и използва наградата си, както и в случаите на незадоволително качество на наградата или на други претенции на Участник или трето лице във връзка с нея.

РАЗДЕЛ 8. ОБЩИ ПРАВИЛА

Настоящата Промоция се провежда в съответствие с българското законодателство.

Общите условия са налични в местата за продажба на Промоционални продукти и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията.