ОУ на промоцията „Разпали лятото с ново барбекю“

УСЛОВИЯ НА ТАКТИЧЕСКАТА ПРОМОЦИЯ „РАЗПАЛИ ЛЯТОТО С НОВО БАРБЕКЮ“ 


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организатор на промоцията „Разпали лятото с ново барбекю“ (наречена „Промоцията“) е „ЕКО България“ ЕАД , ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9 (наречен „Организатор“).

2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията (наречени "Официални правила").

3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията на официалната уеб страница на Организатора: www.eko.bg (наречена „Уеб страницата“).

4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на Уеб страницата на Организатора.

5. Участието в Промоцията е обвързано с покупка.


II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията се провежда на бензиностанции ЕКО на територията на град Варна и град Бургас, Република България.


III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Периодът на провеждане на Промоцията е от 00:00 часа на 9 август 2022 г. до 23:59 часа на 15 септември 2022 г. (наречен „Период на Промоцията“) или до изчерпване на наличните количества. 


IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Право на участие в Промоцията имат лицата, които отговарят на следните изисквания: физически лица, навършили 18-годишна възраст.

2. Участие в Промоцията е възможно само при спазване на настоящите Официални правила.


V. МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ
1. За да се включи в Промоцията, всеки участник, отговарящ на условията по раздел IV, в рамките на Периода на Промоцията трябва:

a. да зареди 30 (тридесет) или повече литра гориво (без значение от неговия вид), на една касова бележка, от която и да е бензиностанция ЕКО на територията на град Варна и град Бургас. 

2. В рамките на Периода и при спазване на условията на Промоцията всеки участник може да се възползва от Промоцията неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж.

3. Всички опити за участие след определения Период на Промоцията са невалидни.

4. При изпълнение на условието по този Раздел V, т. 1, б. a по-горе, всеки участник придобива право да закупи, в случай че желае, комплект за барбекю на специална цена от 50 (петдесет) лв. Комплектът съдържа:

  • Carl Schmidt Sohn™ преносимо барбекю – 36см; 
  • Carl Schmidt Sohn™ щипка за барбекю – 46см;
  • Carl Schmidt Sohn™ вилица за барбекю – 47см; и 
  • Carl Schmidt Sohn™ шпатула за барбекю – 47см. 


VI. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът на Промоцията има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел I, при възникване на причини, които възпрепятстват провеждането на Промоцията, като например: промени в действащото законодателство; разпореждания на компетентни държавни органи; възникване на форсмажорни обстоятелства или други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Промоцията. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

2. Организаторът на Промоцията не предоставя промоционален продукт на участник, който не отговаря на условията, посочени в Официалните правила.

3. Участници, които не спазват Официалните правила ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Промоцията, както и при съмнения за извършването на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник, без да мотивира или обяснява дисквалификацията. За злоупотреба се счита всяко действие, което променя механизма на участие в Промоцията или предоставя право на участие на някой участник, извън описаните в настоящите Официални правила условия.

4. До степента, позволена от закона, Организаторът не носи отговорност за качеството на промоционалните комплекти по Раздел V, т. 4 по-горе и техния срок на експлоатация. В случай на оплакване от участник, Организаторът ще реши случая според възможностите си, при спазване на законодателството. 

 
VII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

1.  Приложимо към настоящите Официални правила е действащото законодателство на Република България.

2. Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и участник в нея се решава чрез преговори. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

3. С участието си в Промоцията участниците се съгласяват с Официалните правила на Промоцията.