*Изтекла*Facebook* МОТО УЧИЛИЩЕ 2024

Официални правила на играта “МОТО УЧИЛИЩЕ 2024

 

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. Организатор на играта „МОТО УЧИЛИЩЕ 2024 (наречена „Играта“) е „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и  адрес на управление гр. София 1797, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9 (наречен "Организатор").

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени "Официални правила"), както и на условията за ползване на Facebook.

3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на Организатора: www.eko.bg и на Facebook страницата на Организатора: https://www.facebook.com/EKOstations/ (по-долу наречена „Facebook страницата на Организатора“ или „Facebook страницата“).

4. Играта се организира и провежда на Facebook страницата на Организатора.

5.Организаторът си запазва правото по своя преценка да модерира съдържанието, публикувано на Facebook страницата в съответствие с правилата за ползване на Facebook, както и да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на Facebook страницата.

6. Играта по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена или администрирана от Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.

РАЗДЕЛ 2.

ПЕРИОД НА ИГРАТА

Играта се провежда в периода от 18:00 ч. на 11 юни 2024г. до 18:00 ч. на 17 юни 2024 г.

РАЗДЕЛ 3.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. На 11 юни 2024 г. Организаторът ще помести като публикация на Facebook страницата си, въпрос, който ще съдържа 3 възможни отговора, от които само 1 верен.

2. Всички, които са посочили верния отговор на въпроса в коментар под публикацията, автоматично участват в томболата за определяне на печелившите в Играта.

3. Всяко следващо участие с втори и следващ коментар на един и същи участник, ще бъде считано за невалидно и няма да увеличи шанса на съответния участник да бъде изтеглен като печеливш в Играта.

4. Изтеглянето на печелившите участници се извършва на случаен принцип, чрез електронен жребий.

5. Имената и/или регистрираните потребителски профили във Facebook на 10 (десет) печеливши и 5 (пет) резерви ще бъдат изтеглени измежду участниците, посочени в настоящия Раздел 3, т. 2 по-горе, на 17.06.2024 г. и ще бъдат обявени най-късно на следващия ден - 18.06.2024 г., чрез публикация на Facebook страницата на Организатора.

6. След обявяването на печелившите участници съгласно предходната т. 5, същите трябва да се свържат с Организатора в рамките на 48 часа чрез лично съобщение във Facebook и да му предоставят данните си (имена, телефон за контакт, електронна поща, адрес и др. данни, поискани от Организатора), необходими за реализирането на наградата.

7. В случай, че печеливш участник не изпълни някое от условията на настоящите Официални правила или се откаже от наградата, мястото му може да бъде заето от един от петте резервни участника, изтеглени при условието на т.5 от настоящия Раздел 3 по-горе.

8. Организаторът не поема пътните разходи на участниците или други такива, възникнали в хода на Играта, освен изрично посочените в тези Официални правила.

9. Участието в Играта по никакъв начин не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 4.

ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. За валидно се счита всяко участие на Facebook страницата на Организатора, при което са спазени условията на настоящите Официални правила.

2. В случай че печеливш участник не осъществи контакт с Организатора в рамките на 48 часа след уведомяването за спечелване на наградата чрез Facebook страницата, Организаторът не носи отговорност за нейното предоставяне. Организаторът не носи отговорност за подадена от печеливш участник непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на наградата: имена, телефонен номер за контакт, електронна поща, адрес и друга необходима информация (ако такава е поискана). Печелившите участници си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с предоставянето на наградата. Ако печеливш участник не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането на наградата, това се считат за обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност.

3. Наградата не може да бъде прехвърлена на друго лице.

4. Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник е възпрепятстван да се ползва от наградата.

5. Организаторът има право да поиска за преглед основния документ за самоличност и/или свидетелството за управление на моторно превозно средство на печеливш участник, единствено с цел да идентифицира печелившите участници в съответствие с предоставената от тях информация съгласно Раздел 3, точка 6, както и да изиска и други документи с оглед изискванията на Раздел 7 по-долу.

РАЗДЕЛ 5.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

Наградата в Играта е участие в традиционното издание Мото училище, което ще се проведе на 26 юни 2024 г. на състезателната писта Serres, находяща се в гр. Сяр, Гърция. Състезателят в мотоциклетните спортове Мартин Чой ще даде на печелившите участници теоретико–практически съвети по безопасност и толерантност на пътя. В същия ден (26 юни 2024 г.), непосредствено след провеждане на изданието Мото училище”, Организаторът ще предостави предплатена карта (под формата на пластика) за зареждане на безплатно гориво (от какъвто и да било вид) на стойност 80 лева от бензиностанции ЕКО, на всеки печеливш участник, който е взел участие в традиционното издание “Мото училище”.

РАЗДЕЛ 6.

ОТГОВОРНОСТ

1. Всички опити за участие след определения краен срок на Играта са невалидни.

2. Организаторът няма да води кореспонденция с участници, които не са спечелили наградата.

3. Организаторът не отговаря за качеството на наградата, нито за безопасността на участниците по време на реализирането й.

4. Организаторът има право да не предостави награда на участник, който не отговаря на условията посочени в настоящите Официални правила.

5. Участници, които не спазват Официалните правила на Играта ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като същите губят правото на спечелената награда, в случай, че са имали право на такава. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, както и при съмнения за извършването на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник, без да мотивира или обяснява дисквалификацията. За злоупотреба се счита всяко действие, което променя механизма на участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описаните в настоящите Официални правила условия.

РАЗДЕЛ 7.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на следните изисквания:

а. физически лица, навършили 18-годишна възраст, които притежават самостоятелен профил във Facebook (Facebook account), създаден в съответствие с вътрешните правила и условия на Facebook. С публикуване на коментара съгласно Раздел 3, участниците декларират, че имат навършени 18 години;

б. притежават валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство (категория  А);

в. лица, които са собственици или използват на валидно основание (например въз основа на договор или по силата на пълномощно от страна на собственика), изрядни и изправни мотоциклети, отговарящи на всички нормативни изисквания, необходими за тяхното законосъобразно управление от страна на съответния участник и безопасно движение по пътищата;

г. лица притежаващи предпазна каска и екипировка, подходящи за използване при управление на мотоциклет. 

2. В Играта нямат право да участват служителите на Организатора и „Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

РАЗДЕЛ 8.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награда за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 9.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, при възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта; промени в действащото законодателство; разпореждания на компетентни държавни органи; възникване на форсмажорни обстоятелства или други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 10.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в същия се решава чрез преговори. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 11.

ПУБЛИЧНОСТ

1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират, че са информирани и разбират, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея.

С цел администрирането на Играта и в частност за реализирането на спечелената награда, „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България, представлявано от Андреас Триантопулос, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва лични данни на участниците, а именно имена, телефонен номер, електронна поща, данни, публикувани във Facebook профила им, адрес и др. данни съгласно тези Официални правила. В случай, че печелившите участници желаят да им бъде направена застраховка за деня на провеждане на Мото училището за сметка на Организатора и с негово съдействие, то те предоставят допълнителни лични данни (ЕГН) по искане на застрахователя.

В случай на получаване на награда, имена, изображение или други подобни лични данни на печелившите участници биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. В този случай, Организаторът ще получи съгласието на участниците за ползването на данните им по посочените в този раздел начини. 

Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и Вашите права, включително да възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, можете да намерите тук: https://www.eko.bg/company/eko-b-lgariya/zashtita-na-lichnite-danni-24-11-2020/, https://www.eko.bg/company/eko-b-lgariya/zashtita-na-lichnite-danni-24-11-2020/

2. Организаторът информира Участниците, че участието в Играта и свързаната с това обработка и предоставяне на лични данни е доброволно. Организаторът гарантира възможността на всеки участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им; да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление на адрес: София 1797, район Изгрев , ул. „Лъчезар Станчев” № 3, комплекс „Литекс Тауър”, ет. 9 или чрез e-mail на office@eko.bg. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни.

РАЗДЕЛ 12.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. С включването си в Играта с подаване на коментар в отговор на въпроса на Организатора по Раздел 3 по-горе, всеки участник декларира, че е запознат с настоящите Официални правила, съгласен е с тях и ги приема.

2. С участието си в Играта, всеки участник изрично декларира, че има право валидно и неограничено да извършва всички действия свързани с участието в настоящата Игра.

Приети на 11.06.2024 г.