Игра EKO MEGATRON

Общи условия на играта “EKO MEGATRON“

РАЗДЕЛ 1.

OРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. Организатор на играта „EKO MEGATRON („Играта“) е "„ЕКО България“ ЕАД “, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, ет.9 ("Организатор").

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени "Официални правила"), както и на условията за ползване на Facebook.

3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на ЕКО България: www.eko.bg

4. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на EKO България във Facebook в съответствие с правилата за ползване на Facebook и по преценка на Организатора, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на страницата на EKO България във Facebook: https://www.facebook.com/EKOstations/.

6. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.


РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда на Facebook страницата на ЕКО България: https://www.facebook.com/EKOstations/.


РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Продължителността на Играта е от 16:00 ч. след обяд на 25 ноември 2020 г. до 12:00 ч. на обяд на 2 декември 2020г.

РАЗДЕЛ 4.

1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

а. Всички участници, които са посочили в коментар масло EKO MEGATRON, подходящо за техния автомобил, автоматично участват в томбола.

b. Всеки участник е част от Играта само с един отговарящ на условията коментар и може да участва само веднъж в томболата. Всяко следващо участие с втори и следващ коментар на един и същи участник, ще бъде считано за невалидно.

2. ЕТАПИ:

a. След приключване на Играта (12:00 ч. на обяд на 2 декември 2020 г.) петима участници, изпълнили условията на Играта, ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, в присъствието на нотариус и ще получат бутилка моторно масло EKO MEGATRON 4л. 

b. Имената / и/или регистрираните потребителски профили във Фейсбук на печелившите участници ще бъдат изтеглени на 02.12.2020 г. и ще бъдат обявени на същия ден чрез пост на страницата на ЕКО България във Facebook. В този пост Организаторът ще поиска данните (име, телефон за контакт, електронна поща), необходими за реализирането на наградата, които спечелилите участници трябва да предоставят чрез изпращане на лично съобщение до Организатора във Facebook.

4. Организаторът не поема пътните разходи на спечелилия участник във връзка с получаване на наградата.

5. Участниците следва да спазват настоящите Официални правила за участие в Играта.

6.Играта и участието в нея по никакъв начин не е обвързано с покупка.


РАЗДЕЛ 5.

ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. За валидно се счита всяко участие на страницата на ЕКО Bulgaria във Facebook, при което са спазени настоящите Официални правила и по-специално условията на Pаздел 3, Раздел 4 и Раздел 8.

2. В случай, че победителят не може да приеме наградата в срока, обозначен по-долу, или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 24 часа след уведомяването по т. 2.b. по-горе за спечелване на награда, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес и друга необходима информация. Спечелилите участници получават наградите си по куриер за сметка на Организатора на адрес, посочен в лично съобщение от тях до Организатора във Facebook в рамките на страната или по друг начин, по който Организаторът и спечелил участник се договорят взаимно. Спечелилият участник си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и реализирането на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.

3. Наградата не може да бъде прехвърлена на друго лице.

4. Организаторът на Играта не носи отговорност ако печеливш участник е предоставил невалидни или неточни данни за контакт или е възпрепятстван за получаване на наградата.

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите в играта “ EKO MEGATRON“ са 5 броя туби масло EKO MEGATRON 4л.

РАЗДЕЛ 7.

ОТГОВОРНОСТ

1. Всички опити за участие след определения краен срок на Играта са невалидни.

2. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.

3. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите, нито за безопасността на участниците по време на реализирането й.


РАЗДЕЛ 8.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на следните изисквания: физически лица, навършили 18-годишна възраст, които притежават самостоятелен профил във Фейсбук (Facebook account), създаден в съответствие с вътрешните правила и условия на Фейсбук (Facebook). Броят участия в Играта на един участник е ограничен до един брой. С публикуване на коментара съгласно Раздел 4, участниците декларират, че имат навършени 18 години.

2. В Играта нямат право да участват служителите на „ЕКО България“ ЕАД и „Гътс Анд Брейнс ДДБ” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

РАЗДЕЛ 9.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.


РАЗДЕЛ 10.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, при възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта; промени в действащото законодателство; разпореждания на компетентни държавни органи; възникване на форсмажорни обстоятелства или други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.


РАЗДЕЛ 11.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

1. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища в България.


РАЗДЕЛ 12.

ПУБЛИЧНОСТ

1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират, че са информирани и се разбират, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея.

С цел администрирането на играта/събитието, което организираме и в частност за целите на маркетинга и реализирането на спечелената награда, „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България, представлявано от Андреас Триантопулос, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва Ваши лични данни, а именно имена, изображения и данни за контакт.

В случай на получаване на награда имена, изображение или други подобни лични данни на победителите биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.

Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и Вашите права, включително да възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, можете да намерите тук: https://www.eko.bg/company/eko-b-lgariya/zashtita-na-lichnite-danni-24-11-2020/

2. Организаторът информира Участниците, че участието в Играта и свързаната с това обработка и предоставяне на лични данни е доброволно. Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им; да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление на адрес: София, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, административно-търговски комплекс „Литекс Тауър”, ет. 9, или чрез e-mail на office@eko.bg. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни.


РАЗДЕЛ 13.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет страницата на ЕКО България:www.eko.bg

2. С участието си в Играта всеки участник в Играта изрично декларира, че е запознат с настоящите Официални правила, съгласен е с тях и ги приема.

3. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия свързани с участието в настоящата Игра.