Общи условия на играта “EKO MEGATRON и ЕКО МОТО


РАЗДЕЛ 1.

OРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА


1. Организатор на играта „
EKO MEGATRON и ЕКО МОТО“ (наречена „Играта“) е "„ЕКО България“ ЕАД “, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9 (наречен "Организатор").


2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на настоящите официални правила на Играта (наречени "Официални правила"), както и на условията за ползване на Facebook.


3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на Организатора: www.eko.bg. 

4. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на Facebook страницата, в съответствие с правилата за ползване на Facebook и по преценка на Организатора, както и да допълва или променя Официалните правила, като всички промени влизат в сила след оповестяването им на Facebook страницата на Организатора: https://www.facebook.com/EKOstations/ (наречена „Facebook страницата“).


5. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА


1. Играта се организира и провежда на територията на Република България и на Facebook страницата на Организатора.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА


1. Продължителността на Играта е от 16:00 ч. на 12 май 2021 г. до 23:59 ч. на 21 май 2021 г. 


РАЗДЕЛ 4.


МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

а. На 12 май 2021г. Организаторът на Играта ще публикува на Facebook страницата си публикация (наречена „Публикацията“),  която ще съдържа следния въпрос: „Кое е най – подходящото масло ЕКО MEGATRON/ЕКО МОТО за твоя автомобил или мотор?“.

б. Всички, които са посочили в коментар под Публикацията масло EKO MEGATRON/ЕКО МОТО, подходящо за техния автомобил или мотор, автоматично участват в Играта.


в. Всеки участник е част от Играта само с един отговарящ на условията коментар. Всяко следващо участие с втори и следващ коментар на един и същи участник, ще бъде считано за невалидно.


г. След приключване на Играта, петима участници, изпълнили условията на Играта и отговорили под Публикацията на поставения въпрос, ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, в присъствието на нотариус. Първите четирима изтеглени ще спечелят по 4 л. масло за автомобили
EKO MEGATRON, а последният ще спечели 4 туби по 1 л. масло за мотори ЕКО МОТО.   

д. Имената и/или регистрираните потребителски профили във Facebook на печелившите участници ще бъдат изтеглени на 25.05.2021 г. и ще бъдат обявени на същия ден чрез публикация на Facebook страницата на Организатора. След обявяването на печелившите участници, същите трябва да се свържат с Организатора чрез лично съобщение във Facebook, като му предоставят данните (име, телефон за контакт, електронна поща, адрес), необходими за реализирането на наградите.


е. Организаторът на Играта не поема пътните разходи на печелившия участник във връзка с получаване на наградата.


ж. Участниците следва да спазват настоящите Официални правила за участие в Играта.


з.
Играта и участието в нея по никакъв начин не е обвързано с покупка.


РАЗДЕЛ 5.

ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ


1. За валидно се счита всяко участие на
Facebook страницата на Организатора, при което са спазени настоящите Официални правила и по-специално условията на Раздел 3, Раздел 4 и Раздел 8.


2. В случай че печеливш участник не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 24 часа след уведомлението съгласно Раздел 4, т. д. за спечелване на наградата, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. Организаторът не носи отговорност за подадена от печеливш участник непълна, неточна или грешна информация за контакт,  а именно: имена, телефонен номер за контакт, електронна поща, адрес и друга необходима информация.

3. Печелившите участници получават наградите си по куриер за сметка на Организатора на адрес, посочен в лично съобщение от тях до Организатора във Facebook, в рамките на страната или по друг начин, по който Организаторът и печеливш участник се договорят.

4. Всеки печеливши участник си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако печеливш участник не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и реализирането на наградата, това се считат за обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност.


5. Наградата не може да бъде прехвърлена на друго лице.


6. Организаторът на Играта не носи отговорност ако печеливш участник е възпрепятстван да получи наградата.


РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ


Наградите в Играта са:

а. 4 туби автомобилно масло EKO MEGATRON, всяка от които по 4л.;

б. 4 туби моторно масло EKO MOTO, всяка от които по 1л.


РАЗДЕЛ 7.

ОТГОВОРНОСТ


1. Всички опити за участие след определения краен срок на Играта са невалидни.


2. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.


3. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите.

4. Организаторът на Играта има право да не предостави награда на участник, който не отговаря на условията посочени в Официалните правила.

5. Участници, които не спазват Официалните правила на Играта ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като същите губят правото на спечелената награда, в случай, че са имали право на такава. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, както и при съмнения за извършването на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник, без да мотивира или обяснява дисквалификацията. За злоупотреба се счита всяко действие, което променя механизма на участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описаните в настоящите Официални правила условия.

РАЗДЕЛ 8.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ


1. Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на следните изисквания: физически лица, навършили 18-годишна възраст, които притежават самостоятелен профил във
Facebook (Facebook account), създаден в съответствие с вътрешните правила и условия на Facebook. С публикуване на коментара съгласно Раздел 4, участниците декларират, че имат навършени 18 години.


2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семействата (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

РАЗДЕЛ 9.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ


1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.


РАЗДЕЛ 10.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА


1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, при възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта; промени в действащото законодателство; разпореждания на компетентни държавни органи; възникване на форсмажорни обстоятелства или други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.


РАЗДЕЛ 11.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ


1. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава чрез преговори. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 12.

ПУБЛИЧНОСТ


1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират, че са информирани и разбират, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея.


С цел администрирането на Играта и в частност за целите на маркетинга и реализирането на спечелената награда, „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България, представлявано от Андреас Триантопулос, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва Ваши лични данни, а именно имена, изображения и данни за контакт.


В случай на получаване на награда имена, изображение или други подобни лични данни на печелившите участници биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.


Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и Вашите права, включително да възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, можете да намерите ТУК. 


2. Организаторът информира участниците, че участието в Играта и свързаната с това обработка и предоставяне на лични данни е доброволно. Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им; да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление на адрес: София, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, комплекс „Литекс Тауър”, ет. 9, или чрез e-mail на office@eko.bg. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни.

РАЗДЕЛ 13.

ДРУГИ УСЛОВИЯ


1. С участието си в Играта всеки участник изрично декларира, че е запознат с настоящите Официални правила, съгласен е с тях и ги приема.


2. С участието си в Играта всеки участник изрично декларира, че има право валидно и неограничено да извършва всички действия свързани с участието в настоящата Игра.