Търг за полагане на хидроизолации

ТЪРГ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТИ НА ПОКРИВИ И ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО

ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3, Литекс Тауър, ет.9

ПРИКАНВА

Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят писмо с потвърждение на интерес за участие в търг за избор на изпълнител на ремонтни дейности на покриви и полагане на хидроизолации на до 24 бензиностанции ЕКО.

Кандидатите трябва да отговарят на следните по-важни условия:

  • Да участват за поне 12 бензиностанции от общо 24 на територията на цялата страна (около половината са в София).
  • Да предоставят доказателства и референции за минимум 3 години опит в хидроизолация на покриви на нежилищни сгради (търговски, административни, промишлени сгради и др.).
  • Наличие на технически и човешки ресурси за изпълнение на заданието.
  • Минимален гаранционен срок за изпълнените дейностите е 10 години.
  • Не се допускат Joint Venture компании, както и подизпълнители. Участниците трябва да декларират, че няма да използват подизпълнители.
  • Пълно съответствие с предоставените в тръжната документация технически изисквания и видове изолации, тъй като ремонтите и полагането на хидроизолация са свързани с последващо изграждане на фотоволтаични инсталации върху покривите по непробивен метод, чрез баластни конструкции.
  • Кандидатите трябва да предоставят банкова гаранция за участие в търга в размер на 5,000 евро, която ще бъде освободена след приключването му.
  • Договорът предвижда банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от стойността на договора, която се поддържа до изтичане на гаранционния срок на последния ремонтиран обект.

Подробни спецификации, информация и условия по търга ще бъдат предоставени с тръжната документация, която ще получат компаниите, потвърдили интерес за участие и отговарящи на минималните предварителни критерии за допустимост по-горе.

Писмата с потвърждение на интерес се изпращат на електронен адрес: procurement@eko.bg не по–късно от 19.12.2023 г.

ЕКО България ЕАД си запазва правото да анулира тази обява, да не вземе под внимание някое или всички писма с изразен интерес за участие. Всички изпратени писма за интерес ще бъдат третирани строго поверително.