Търг за строителни дейности на 5 (пет) обекта ЕКО

ТЪРГ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 5 (ПЕТ) БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО

ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3, Литекс Тауър, ет.9

ПРИКАНВА

Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят писмо с потвърждение на интерес за участие в търг за избор на изпълнител на строителни дейности, свързани с реконструкция на 5 (пет) бензиностанции ЕКО.

Обхватът на дейностите включва демонтажни работи, СМР дейности, ел.инсталации, ВиК, ОВК дейности в търговската зала и санитарните помещения на обектите.

Местоположение: 3 бензиностанции в София град, 1 в Долни Богров и 1 в Кресна.

Кандидатите трябва да отговарят на следните по-важни условия:

  • Да предоставят доказателства и референции за минимум 3 години опит в строителни дейности и изпълнение на стандарти на компаниите, възложители в ритейл сектора (бензиностанции, супермаркети, банки и т.н.).
  • Наличие на технически и човешки ресурси за изпълнение на всичките 5 обекта (техническо оборудване, персонал), като няма да бъдат възлагани повече от 2 обекта едновременно за реконструкция.
  • Наличие на поне 1 специалист в следните категории – довършителни работи, ел. инсталации, ОВК системи, ВиК.
  • Минимален гаранционен срок от 2 години за изпълнени СМР дейности.
  • Не се допускат Joint Venture компании.
  • Кандидатите трябва да предоставят банкова гаранция за участие в търга в размер на 5,000 евро, която ще бъде освободена след приключването му.
  • Договорът предвижда банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от стойността на договора и се поддържа за поне две години (до изтичане на гаранционния срок на последниия реконструиран обект).

Подробни спецификации, информация и условия по търга ще бъдат предоставени с тръжната документация, която ще получат компаниите, потвърдили интерес за участие и отговарящи на минималните предварителни критерии за допустимост по-горе.

Писмата с потвърждение на интерес се изпращат на електронен адрес: procurement@eko.bg не по–късно от 06.12.2023 г.

ЕКО България ЕАД си запазва правото да анулира тази обява, да не вземе под внимание някое или всички писма с изразен интерес за участие. Всички изпратени писма за интерес ще бъдат третирани строго поверително.