Обща информация

Маслата ЕКО MEGATRON са внимателно разработени, за да отговарят на всички видове спецификации и изисквания на производителите на съвременни двигатели за леки и товарни автомобили. 

Смазочните материали EKO са изработени от висококачествени базови масла и добавки. Маслата ЕКО MEGATRON са предназначени да отговарят на широк спектър от потребности, от най-простите до най-сложните приложения отнасящите се до двигателя на моторното превозно средство.

Смазочните материали ЕКО и новите двигателни масла отговарят на всички видове спецификации и изисквания на производителите на съвременни двигатели за леки и товарни автомобили. Те са внимателно разработени, за да отговарят на всички съвременни технически спецификации и са приготвени в опаковки с високо качество и етикети, разбираеми за потребителя.

ЕКО MEGATRON отговарят на всички изисквания на регламента REACH за безопасно използване на химикали, както и на регламента CLP за класифициране, етикетиране и опаковане, който изравнява съществуващото законодателство на ЕС с Глобалната хармонизирана система на Обединените нации (GHS).

Спецификациите на продуктите могат да се променят по всяко време, без предварително уведомление, поради непрекъснатите процедури за продуктово развитие и техническо развитие на оборудването. Клиентът винаги трябва да се консултира с Информационния лист за продуктите. За безопасното използване на продуктите, трябва да се разгледа Списъка с инструкции за безопасност. Процедурите, прилагани при проектирането, производството, складирането и разпространението на смазочни материали EKO, са сертифицирани съгласно стандарта за качество EN ISO 9001, стандарта EN ISO 14001 за опазване на околната среда и стандарта OHSAS 18001 за контрол на здравето и безопасността.

Горепосочените акредитации представляват ангажимента на групата HELPE към приемането и прилагането на международни стандарти, кодове и най-добри практики при производството на смазочни материали.