Подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН


РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

на

„ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Настоящото Ръководство е издадено въз основа на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения,

С настоящото Ръководството бихме желали да Ви запознаем с условията и реда, при които можете да подавате сигнали за нарушения, включително основателни подозрения за действителни или потенциални нарушения, в или засягащи „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД („Дружеството“).

  1. Кой може да подаде сигнал?

Можете и следва да подадете сигнал, ако при изпълнение на трудовите или служебните Ви задължения или в друг работен контекст сте получили информация за нарушение в или засягащо Дружеството. Нашият канал за сигнали е отворен не само за нашите работници и служители, но за всички лица, които разполагат с информация за нарушения в или засягащи Дружеството. 

  1. За какви нарушения можете да подадете сигнал?

Можете да сигнализирате, ако считате че разполагате с информация за нарушения на българското и европейско законодателство във връзка с или произтичащи от дейностите на Дружеството.

Внимание! Не следва да се притеснявате, ако нямате достатъчно познания, за да определите нарушението, но имате достоверна информация или основателни съмнения, че такова може да е било извършено, или е много вероятно да бъде извършено. Молим да уведомите Дружеството по посочения по-долу ред във всеки такъв случай. 

По-конкретно, може да подадете сигнал, ако имате информация или съмнения за следните нарушения, в или засягащи Дружеството:

ü  Нарушения на приложимото законодателство в областта на обществените поръчки

ü  Нарушения на приложимото законодателство в областта на финансовите услуги, предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма

ü  Нарушения на приложимите разпоредби за безопасност на продуктите или други разпоредби, свързани с продуктите

ü  Нарушения на нормативната уредба в областта на безопасността на транспорта

ü  Нарушения на приложимото законодателство в областта на опазването на околната среда

ü  Нарушения на нормативната уредба в областта на радиационната защита и ядрената безопасност

ü  Нарушения на разпоредби относно безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях

ü  Нарушения на нормативната уредба в областта на общественото здраве

ü  Нарушения на приложимото законодателство в областта на защитата на потребителите

ü  Нарушения на разпоредбите за защита на личния живот, защита на личните данни и сигурност на мрежите и информационните системи

ü  Нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство в областта на конкуренцията и държавните помощи

ü  Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което е противоречи на предмета или целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане

ü  Престъпления от общ характер, за които сте узнали в работен контекст

ü  Нарушение на правилата за плащане на дължими публични държавни и общински вземания

ü  Нарушения на трудовото законодателство и законодателството, свързано с изпълнение на държавна служба.

  1. Как можете да подадете сигнал?

Можете да подадете Вашия сигнал по един или едновременно и по двата посочени по-долу начина:

ü  чрез вътрешния канал за подаване на сигнали на Дружеството; или

ü  чрез Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: whistleblowing@cpdp.bg , Интернет страница: www.cpdp.bg; или

 Ние Ви насърчаваме да подавате сигнали чрез вътрешния канал за подаване на сигнали на Дружеството, за да може те да бъдат разгледани бързо и ефективно.

Дружеството е ангажирано да осигури навременно и адекватно разглеждане на сигнал, подаден по вътрешния канал за подаване на сигнали, така че подобен избор не би възпрепятствал или забавил по никакъв начин действията за отстраняване на нарушението, ако такова е установено.

Извън описаните начини за сигнализиране, можете публично да оповестите информацията за извършено нарушение, при спазване на условията за това, посочени в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

  1. как можете да ползвате вътрешния канал на Дружеството?

Можете да сигнализирате за нарушение, като подадете Вашия сигнал до следното лице за контакт, на което Дружеството е възложило да отговаря за разглеждането на сигнали („Лице за контакт“): г-жа Десислава Василева, Мениджър съответствие по един от следните начини:

4.1                   по имейл на следния имейл адрес: whistleblowing@eko.bg,

4.2                   по пощата до адреса на Дружеството: гр. София, 1797, ул. “Лъчезар Станчев“ 3,  Литекс Тауър, ет.9,  задължително с отбелязване на плика, че пратката е „лично“ на вниманието на Лицето за контакт, или

4.3                   чрез обаждане на следния телефонен номер на Лицето за контакт: +359 2 448 5530, или

4.4                   чрез лична среща, организирана с Лицето за контакт.

В случай че имате основание да считате, че би възникнал конфликт на интереси при подаване на сигнал до Лицето за контакт, можете да подадете Вашия сигнал до Заместващото лице за контакт, г-н Атанас Смилянов, Заместник директор доставки горива (данни за контакт: тел. +359 2 448 5553, e-mail: whistleblowing2@eko.bg, адрес: гр. София, 1797, ул. “Лъчезар Станчев“ 3,  Литекс Тауър, ет.9).

Устни сигнали (чрез обаждане по телефона и организиране на лична среща) може да подавате в работно време на Дружеството.

Писмени сигнали (по имейл или по поща) може да подавате по всяко време.

При подаване на писмен сигнал, моля да попълните Формуляра на сигнал, по образец, утвърден от КЗЛД, който може да изтеглите от ТУК. Можете да подадете писмен сигнал и в свободна форма. При подаване на сигнал в свободна форма, моля да посочите Ваши данни за контакт, за да може при необходимост да се свържем с Вас за изясняване на информацията по сигнала, както и за да Ви уведомим за развитието и предприетите действия по подадения от Вас сигнал.

Вашият сигнал трябва да бъде възможно най-пълен, верен, обективен и безпристрастен и да съдържа достатъчно конкретна информация, която да позволи проверка. Сигналът трябва да съдържа конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото са известни. Към сигнала си можете да приложите всякакви документи или информация, които да подкрепят твърденията Ви, както и можете да посочите лицата, които биха могли да потвърдят съобщените от Вас данни или да предоставят допълнително информация.

Насърчаваме Ви да подадете сигнал в най-кратък срок след като сте узнали или установили нарушение, за да можем възможно най-бързо и ефективно да предприемем действия относно него. Не се разглеждат сигнали, отнасящи се за нарушения, извършени преди повече от две години. 

  1. Какво се случва, след като подадете сигнал за нарушение?

Когато подадете сигнал за извършено нарушение чрез вътрешния канал на Дружеството, в 7-дневен срок от получаването на сигнала Лицето за контакт ще Ви уведоми, че сигналът е получен.

Лицето за контакт ще извърши проверка на сигнали, които са правдоподобни. Когато сигналът съдържа очевидно неверни или заблуждаващи твърдения, той ще Ви бъде върнат с указание за поправка на твърденията и за отговорността, която носите за набеждаване. Сигналът ще Ви бъде върнат, ако не съдържа необходимите данни за извършване на проверка и в предоставения допълнителен срок, Вие не сте отстранили нередовностите.

Лицето за контакт ще се свърже с Вас, ако е необходимо да представите допълнително информация, за целите на проверката по сигнала.

В срок не по-късно от три месеца от потвърждаването за получаването на сигнала, Лицето за контакт ще Ви предостави обратна информация за предприетите действия във връзка с подадения от Вас сигнал. Информацията се предоставя независимо дали проверката е приключила или е още в ход. Независимо от посоченото, във всеки един момент, Вие може да поискате информация от Лицето за контакт относно подадения от Вас сигнал.

След приключване на проверката по сигнала, ще получите информация за окончателните резултати от проверката.

  1. С каква защита се ползвате, ако подадете сигнал?

Когато подадете сигнал за извършено нарушение, сигналът не е анонимен и към момента на подаване на сигнала сте имали основания да вярвате, че информацията по сигнала е вярна, на Вас Ви се гарантира следната защита:

6.1                   Поверителност

Вашата самоличност ще бъде запазена в тайна и няма да бъде разкривана на други лица, както по време, така и след приключване на проверката по подадения от Вас сигнал, освен ако това не е абсолютно наложително, или с Вашето писмено съгласие.

6.2                   Защита от ответни действия

Ще бъдете защитени от всякакви ответни действия, както и заплахи или опити за такива по повод подадения от Вас сигнал. Ако, като сигнализиращото лице станете обект на такива ответни действия, моля да уведомите Лицето за контакт, за да Ви бъде оказано незабавно съдействие.

6.3                   Освобождаване от отговорност за получаването, достъпа и оповестяването на информацията

Няма да носите отговорност за получаването или достъпа до съобщената информация, освен ако това не представлява престъпление. Няма да носите отговорност за разкриването на информация, при условие че е имало основателни причини да считате, че информацията е вярна и че подаването на сигнала е необходимо за разкриване на нарушението.

  1. Къде да намерите повече информация?

При въпроси, свързани с подаването на сигнали за нарушения и защитата, с която се ползват сигнализиращите лица, моля да се свържете с Лицето за контакт на посочените в т. 4 по-горе данни за контакт. 

Информация относно подаването на сигнал чрез външния канал или чрез оповестяване на информация, може да получите на сайта на Комисията за защита на личните данни, както следва: http://www.cpdp.bg 

Ръководството е прието на 17.12.2023 г.

„ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД