Лични данни обработвани през този уебсайт

Уведомление за поверителност относно лични данни,

обработвани чрез тази интернет страницата

 

„ЕКО БългарияЕАД (по-нататък „ЕКО БГ“ или „Дружеството“), дружеството-майка Хеленик Петролиум С.А. (по-нататък „HELPE“) и всички други негови дъщерни дружества (по-нататък „Групата“) се отнасят с отговорност и приоритет към защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот. В този контекст публикуваме това известие в съответствие с член 13 от Общия регламент за защита на личните данни на ЕС., за да Ви информираме за използването на Вашите лични данни.

 

Ако имате въпроси относно това известие и начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на който и да е от контактите по-долу.  

 

Отговорен за обработването – Администратор на лични данни:

 

„ЕКО България“ ЕАД 

Седалище: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България.

Електронен адрес: office@eko.bg

Представител: Андреас Триантопулос, Изпълнителен директор

 

Данни за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни (DPO)

Десислава Василева

E-mail: office@eko.bg

телефон за контакт: + 359 2 448 5500

Адрес:  гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“

 

 Събиране и обработване на лични данни

 

В таблицата по-долу са изброени целите на обработването на личните данни , предоставени от посетителите на нашата интернет страница, категориите на тези данни, както и правното основание за тяхното обработване:

Цел на обработване на лични данни

Лични Данни

Правно основание на обработване

 • Осъществяване на комуникация с ЕКО БГ чрез онлайн форма за контакт
 • Получаване и администриране на оплаквания и препоръки от клиенти на ЕКО БГ

 • Име и фамилия, телефон, електронен адрес

 • Изпълнение на договорни и законови задължения на ЕКО БГ
 • Легитимният интерес на ЕКО БГ да поддържа високо качество на стоките и услугите си, да предоставя информация за тях и да има директна комуникация с клиентите си
 • Администриране на маркетингови кампании
 • Име и фамилия, дата на раждане, телефон, електронен адрес, населено място, номер на карта ЕКОНОМИ

 • Изпълнение на договорни и законови задължения на ЕКО БГ
 • Легитимният  интерес на ЕКО БГ да популяризира своята дейност


 • Оптимизация на интернет страницата www.eko.bg
 • Информация за вход и активност на потребителя в сайта
 • IP адрес на потребителите на интернет страницата www.eko.bg
 • Легитимният интерес на ЕКО БГ да поддържа и осигурява пълноценна и лесна употреба на интернет страницата www.eko.bg


Личните данни, предоставени от посетителите на нашата интернет страница, се използват изключително и само за целите, за които са били изпратени, съгласно съответната точка за събиране.

 

В допълнение на горното, целите на Дружеството, изброени в таблицата по-горе, налагат ЕКО БГ да извършва оценка на престоя на всеки потребител на интернет страницата www.eko.bg, измерването на кликванията върху всеки подраздел в интернет страницата и получаването на предложения/наблюдения от потребителите за подобряване на нашите стоки и услуги.

 

 

Разкриване на трети страни


Дружеството може да разкрие горепосочените лични данни на други дружества от Групата, организации за предоставяне на софтуерна и хардуерна поддръжка и поддръжка на сайтове, уеб хостинг компании и контрагенти, предоставящи други ИТ или маркетинг услуги.

 

Защита


Дружеството събира, поддържа и обработва личните Ви данни по начин, който ги защитава. По-специално Вашите лични данни се обработват единствено от упълномощен персонал за тази цел или от доставчици на услуги на Дружеството или/и Групата, които са обвързани от Дружеството със същите задължения за защита на Вашите лични данни, като предприемат всички подходящи организационни и технически мерки за гарантиране на сигурността на данните и за защита от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп и всяка друга форма на незаконосъобразно обработване.


Период на съхранение

 

Личните данни, които предоставяте на сайта, се съхраняват само толкова дълго, колкото са необходими за целите, за които са били събрани или съгласно изискванията на закона.

 

Права на субектите

 

В този раздел се представят Вашите права по отношение на Вашите лични данни. Тези права са предмет на някои изключения или ограничения.

 

Моля, изпратете Вашето искане по отговорен начин. Дружеството ще отговори възможно най-скоро и във всеки случай в рамките на един месец от постъпване на искането. Ако разглеждането на заявлението Ви изисква повече време, ще бъдете информирани. За упражняване на правата си, можете да се свържете с нас чрез e-mail: office@eko.bg или на които и да е от другите данни за контакт с Дружеството и лицето по защита на личните данни, посочено в началото на този документ. 

 

Дружеството гарантира непрекъснато упражняване на следните права:

 

 1. Право на информираност/уведомяване

 

Имате право да искате и да получавате ясна, прозрачна и лесно разбираема информация за това как обработваме Вашите лични данни.

 

 1. Право на достъп

 

Имате право на достъп до личните си данни безплатно, с изключение на следните случаи, когато може да бъде определена разумна такса за покриване на административните разходи на Дружеството или/и Групата:

 • явно неоснователни или прекомерни/повторни искания, или
 • допълнителни копия на една и съща информация.

 

 1. Правото на корекция

 

Имате право да поискате корекция на личните Ви данни, ако те са неточни или непълни.

 

 1. Правото за заличаване

 

Имате право да поискате заличаването или премахването на личните Ви данни, когато те вече не са необходими за целите, за които са били събрани или няма основателна причина за продължаване на тяхното обработване. Правото на заличаване не е абсолютно, до толкова, доколкото е налице специфично правно задължение или друго юридическо основание за запазване на личните Ви данни от Дружеството или/и Групата.

 

 1. Право на ограничаване на обработването

 

В някои случаи имате правото да ограничите или премахнете допълнително обработване на личните си данни. В случаите, когато обработването е ограничено, Вашите лични данни остават съхранявани от Дружеството без допълнително обработване.

 

 1. Правото на преносимост на данни

 

Имате право да поискате личните Ви данни, които сте предоставили в структуриран, обществено използван и машинен, четлив формат и да ги препратите на друг отговорен за обработване администратор.

 

 1. Право на възражение


Имате право да се противопоставите по всяко време и поради причини, свързани с конкретна ситуация при обработване на личните Ви данни, освен ако Дружеството или/и Групата не покажат наложителни и основателни причини за подобно обработване.


Оттегляне на съгласие


В случай че обработване на Ваши лични данни се основава на дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време без да се засяга законността на обработването, извършено до момента на оттеглянето на съгласието Ви. 


 1. Права, свързани с автоматизираното вземане на индивидуални решения и профилиране


Дружеството и Групата не правят автоматизирани индивидуални решения, включително профилиране.


Подаване на жалба


За допълнителна информация и съвети относно Вашите права или оплаквания можете да се свържете с компетентния орган за защита на личните данни на Република България, а именно Комисията за защита на личните данни.


Промени в настоящото известие

 

Целта ни е да преразгледаме и да поддържаме непрекъснато настоящото известие актуално, за да спазваме съответните законови и регулаторни изисквания, като в същото време осигуряваме оптимална защита на личните Ви данни. Всички актуализации ще бъдат споделени чрез тази интернет страница.

 

Последна промяна: 15 февруари 2021 година.

 

Определения


Лични данни: всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, чиято самоличност може да бъде идентифицирана пряко или косвено, по-специално чрез идентификатор, включително, но не само име и фамилия, телефон, електронен адрес, идентификационен номер.


Субект на данни: идентифицираното или идентифицируемо физическото лице, за което се отнасят Личните данни или/и Чувствителните Лични Данни.


Обработване: всяко действие или поредица от действия, извършвани или не с автоматични или други средства по отношение на Лични данни или набор от Лични данни, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхраняване, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употребяване, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне на достъп по друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.


Отговорен за обработването (администратор на лични данни): За целите на това известие, като Отговорни за обработването се определят Дружеството и останалите дружества от Групата, които индивидуално или съвместно определят целите и начина на обработване на Личните данни.


Обработващ лични данни: физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва Лични данни от името на Отговорния за Обработването.


Съгласие: всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено изразяване на волята на Субекта на данните, посредством изявление или друго ясно потвърждаващо действие, чрез което Субектът на данни изразява съгласието си, например: чрез декларация или с ясно положително действие и съгласие Личните данни, отнасящи се до него да бъдат обработвани.


Нарушаване на Лични Данни: нарушаване на сигурността, което води до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп до Лични данни, които са били предадени, съхранени или по друг начин обработени.


Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).