Защита на личните данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Това Уведомление за поверителност има за цел да Ви даде информация за това какви Ваши лични данни обработва „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и как ги използва. Ако имате каквито и да е въпроси в тази връзка, моля да се свържете с нас на следния имейл адрес: office@eko.bg или на пощенски адрес: гр. София 1797, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България.

Ако искате да потвърдите, че „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД обработва Ваши лични данни, или да осъществите достъп до личните данни, които „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД може да има за Вас, моля, свържете се с нас чрез имейл адрес: office@eko.bg.

ВЪВЕДЕНИЕ

Бензиностанции ЕКО се управляват от „ЕКО България“ ЕАД. Компанията стъпва на българския пазар през м. юли 2002 година и към днешна дата оперира през 95 бензиностанции в цялата страна.

Еко България е част от HELLENiQ ENERGY (Хеленик Енерджи), която е най-голямата индустриална и търговска корпорация в Гърция, имаща ключова роля в развитието на енергийния сектор в Югоизточния регион.

Успешното развитие на бензиностанции ЕКО се дължи на главната мисия – клиентите да получават продукти с доказано качество и възможно най-доброто обслужване в обектите от веригата.

Длъжностно лице по защита на личните данни на „ЕКО България“ ЕАД - Данни за контакт:

Десислава Василева

E-mail: office@eko.bg

телефон за контакт: + 359 2 448 5500

Адрес:  гр. София 1797, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“

КАТЕГОРИИ ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА (СУБЕКТИ НА ДАННИ) И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За да може да извършва своите дейности, „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД обработва лични данни на следните основни категории Субекти на данни, освен онези, чиито данни се обработват в рамките на вътрешните трудови и корпоративни отношения:

 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – посетители в бензиностанции ЕКО; клиенти на дребно при издаване на фактури на физическите лица в личното им качество, участници в маркетингови инициативи. 
 • ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СОБСТВЕНИЦИ, ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И ПРИНОСИТЕЛИ НА ДОКУМЕНТИ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ за търговия на едро и дребно, както и НА ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ, която има договорни отношения с „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (включително наематели, наемодатели и титуляри, предоставящи ни ограничени вещни права).
 • СЛУЖИТЕЛИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ за търговия на едро и дребно, използващи Fleet Карти – при издаване на Fleet Карта и покупки на гориво и газ.
 • ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТРАНСПОРТ НА ГАЗ , ГОРИВА И/ИЛИ БИТУМ (включително, но не само шофьори)
 • БИЗНЕС КОНТАКТИ
 • КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА
 • ПОСЕТИТЕЛИ НА ФЕЙСБУК/FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО
 • ПОСЕТИТЕЛИ НА ИНСТАГРАМ/ INSTAGRAM ПРОФИЛА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО
 • ПОСЕТИТЕЛИ НА LINKEDIN ПРОФИЛА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО
 • ПОСЕТИТЕЛИ НА YOUTUBE ПРОФИЛА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО
 • ЧЛЕНОВЕ НА VIBER КАНАЛА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО
 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТНИЦИ В ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕКО БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕЙСБУК
 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТНИЦИ В ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕКО БЪЛГАРИЯ В ИНСТАГРАМ
 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИСЪСТВАЩИ НА СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО
 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ EKO SMILE ИЛИ ПОСЕТИТЕЛИ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ EKO SMILE   


КАК, ЗАЩО И В КАКВИ СРОКОВЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Долната информация се отнася както до Субектите на данни, които сами са предоставили личните си данни на „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, така и до онези, чиито лични данни са предоставени на „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД от трети лица (например, техните работодатели).  

„ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България, представлявано от Андреас Триантопулос в качеството му на изпълнителен директор („ЕКО БЪЛГАРИЯ“), в качеството си на администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва:

 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - посетители в бензиностанции ЕКО; клиенти на дребно при издаване на фактури на физическите лица в личното им качество, участници в маркетингови инициативи


ЕКО БЪЛГАРИЯ обработва следните категории лични данни на физически лица:

(a)   данни, събирани при участие в маркетингови инициативи, а именно: имена; адрес за кореспонденция; дата на раждане; електронна поща; телефонен номер; подпис; снимка; данни от касови бонове. 

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

-        администриране на игри и маркетингови кампании;

-        директен маркетинг чрез изпращане на продукти, съобщения за продукти, промоционални условия, кампании, бюлетини и други рекламни материали, свързани с бизнес дейностите на ЕКО БЪЛГАРИЯ, както и за проучване на мнението на картодържателите чрез изпращане на покани за участие в различни маркетингови проучвания;

-        обработване на жалби и заявления за упражняване на правата на Субектите на данни във връзка с Личните им данни; счетоводство и данъчно облагане; защита при предявяване на правни претенции и искове.

Основанието за това обработване е изпълнението на пред-договорни и договорни задължения, поети от ЕКО БЪЛГАРИЯ по отношение на конкретните правоотношения. 

Основанието за това обработване е също така легитимният интерес на ЕКО БЪЛГАРИЯ да промотира предлаганите от него стоки и услуги на клиенти и да поддържа високо ниво на качеството на предлаганите от него стоки и услуги.

Срокът на обработване на данни, съдържащи се в маркетингови бази данни, е до 10 години след приключване на маркетинговата кампания. 

На кого можем да предоставим данните Ви?

ЕКО БЪЛГАРИЯ може да разкрие ваши лични данни единствено доколкото това е необходимо нa доставчици на услуги за поддръжка на системата за електронни съобщения, доставчици на услуги за поддръжка на маркетинг бази данни и системи, доставчици на външни маркетингови услуги, доставчици на услуги за съхранение на информация, външни експерт счетоводители, външни правни консултанти. Вашите лични данни могат да бъдат обработвани също и от нашия партньор, управляващ съответната бензиностанция, където Вие ги предавате.

Може да предоставим личните ви данни на компетентни органи при надлежно поискване от тяхна страна и при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.

(b)  данни, необходими за издаване на фактури на физически лица - клиенти, а именно: три имена, ЕГН, адрес, подпис, както и регистрационен номер на МПС, посочен в свидетелство за регистрация на МПС – за физически лица, ползватели на държавна компенсация за горива, предвидена в ЗДБРБ за 2022г.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

-        изпълнение на пред-договорни, договорни и законови задължения и водене на счетоводство и данъчно облагане (включително издаване на фактури).

Основанията за това обработване са пред-договорни и договорни задължения на ЕКО БЪЛГАРИЯ да обслужва своите клиенти и законовите задължения на дружеството, свързани с водене на счетоводство и данъчно облагане.

Лични данни, посочени в този раздел, се обработват от ЕКО БЪЛГАРИЯ за следните срокове:

-        данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети: 11 години;

-        данни, съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели: 11 години;

-        данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни задължения: до 6 години от датата на прекратяването на съответния договор или до приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове;

-        данни, събирани във връзка с изпълнение на законови задължения – в предвидените за това законови срокове.

На кого можем да предоставим данните Ви?

С цел издаване на фактури, вашите лични данни биха могли да бъдат разкрити, единствено доколкото това е необходимо, нa външни експерт счетоводители, външни правни консултанти, доставчици на услуги за поддръжка на системата за електронни съобщения, доставчици на услуги за поддръжка на счетоводните системи. Вашите лични данни могат да бъдат обработвани също и от нашия партньор, управляващ съответната бензиностанция, където Вие ги предавате. 

Можем да предоставим личните Ви данни на компетентни органи при надлежно поискване от тяхна страна и при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.

(c) данни на посетители на бензиностанции ЕКО, а именно видео изображение.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

-        мониторинг за целите на сигурността;

-        обработване на жалби и заявления за упражняване на правата на Субектите на данни във връзка с Личните им данни;

-        защита при предявяване на правни претенции и искове.

Основанията за това обработване са пред-договорните, договорните и законовите задължения на Дружеството във връзка със съответните правоотношения, както и легитимният интерес на ЕКО БЪЛГАРИЯ да осигури охрана и сигурност на собствеността си.

Лични данни, посочени в този раздел, се обработват от ЕКО БЪЛГАРИЯ за следните срокове:

-        данни, съдържащи се във видеозаписи: до 2 месеца;

-        данни, съдържащи се във видеозаписи, когато е настъпило произшествие: 6 години или до приключване на процедури, свързани със спорове, ако има такива.

На кого можем да предоставим данните Ви?

Вашите лични данни биха могли да бъдат разкрити, единствено доколкото това е необходимо на нашия партньор, управляващ съответната бензиностанция. 

Можем да предоставим личните Ви данни на компетентни органи при надлежно поискване от тяхна страна и при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.

(d) данни на посетители на бензиностанции ЕКО при настъпили щети и собственици на превозни средства, свързани с причинените щети, а именно: трите имена, ЕГН, подпис, адрес, телефонен номер, данни по личната карта: номер на лична карта, дата на издаване и валидност, данни, съдържащи се в копия на лична карта, свидетелството за управление на моторно превозно средство, застраховка „Гражданска отговорност“ на водачи на превозни средства и застрахователна полица и/или застраховка „Гражданска отговорност“ на посетителите, данни за банкова сметка, регистрационен номер на автомобил. Възможно е да обработваме и специална категория лични данни, съдържащи се в медицински документи и други, като например информация за извършени прегледи, здравословно състояние.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

-        изпълнение на застрахователни права и задължения;

-        счетоводство и данъчно облагане;

-        обработване на жалби.

Основанията за това обработване са пред-договорните, договорните и законовите задължения на Дружеството, както и легитимният интерес на ЕКО БЪЛГАРИЯ да осигури охрана и сигурност на собствеността си и да осигури превенция на инциденти.

Лични данни, посочени в този раздел, се обработват от ЕКО БЪЛГАРИЯ за следните срокове:

-        данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети: 11 години;

-        данни, съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели: 11 години;

-        данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни задължения: до 6 години от датата на прекратяването на съответния договор или до приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове;

-        данни, съдържащи се в други свързани със застраховането документи: 6 години след произшествието или до приключване на процедури, свързани със спорове, ако има такива;

-        данни, събирани във връзка с изпълнение на законови задължения – в предвидените за това законови срокове.

На кого можем да предоставим данните Ви?

Вашите лични данни биха могли да бъдат разкрити, единствено доколкото това е необходимо, нa застрахователни дружества, наши контрагенти или подизпълнители, външни правни консултанти, външни експерт счетоводители. Вашите лични данни могат да бъдат обработвани също и от нашия партньор, управляващ съответната бензиностанция, където Вие ги предавате. 

Можем да предоставим личните Ви данни на компетентни органи при надлежно поискване от тяхна страна и при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.

 • ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СОБСТВЕНИЦИ, ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И ПРИНОСИТЕЛИ НА ДОКУМЕНТИ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ за търговия на едро и дребно, както и НА ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ, която има договорни отношения с „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (включително наематели, наемодатели и титуляри, предоставящи ни ограничени вещни права)


(заедно наричани по-долу „Контрагенти“).

ЕКО БЪЛГАРИЯ обработва следните категории лични данни на своите Контрагенти:

(a)   минимално количество лични данни, необходими за подписването на съответния договор – три имена, ЕГН, подпис. Данни от лична карта се използват само ако договорът се сключва с нотариална заверка или чрез подписване от упълномощен представител чрез нотариално заверено пълномощно.

(b)  лични данни за служебен контакт в хода на изпълнението на договора – тази информация е ограничена до видовете информация, които могат да се съдържат във визитните картички: име и фамилия, длъжност, име на работодателя, служебен адрес, служебен имейл адрес и служебен телефонен номер. Възможно е да обработваме информация и за професионална квалификация.

(c) данни относно роднини и семейно положение на носители на вещни права, включително банкова сметка.

(d) относно служители на нашите партньори, опериращи бензиностанции: данни по т. (a) и данни относно икономическа идентичност като общ икономически статус и лични данни, съдържащи се в запорни съобщения или други документи във връзка с принудително изпълнение, размер на възнаграждения и други лични доходи; специални категории данни, свързани със здравословно състояние, съдържащи се в документите за отпуск по болест и експертните решения на трудови експертни медицински комисии. В тези случаи ЕКО БЪЛГАРИЯ действа като обработващ лични данни от името на своите партньори, опериращи бензиностанциите.

(е)   данни относно  действителните собственици, законови или упълномощени представители, лица за контакт и приносители на документи на Контрагенти (приложимо при прилагане на мерките срещу изпирането на пари): три имена, подпис, дата и място на раждане, ЕГН или друг официален идентификационен номер, или друг уникален елемент за установяване на самоличността, гражданство, държава на постоянно пребиваване и точен адрес, копие на документ за самоличност със снимка, адрес на изпращане при необходимост; професионална дейност, цел и характер на деловите взаимоотношения, информация за произход на средства, банкови и други референции; специална категория данни: информация дали са видни политически личности.

Получаваме от нашите Контрагенти такива лични данни (информация за контакт) на служители или други лица, на които нашите Контрагенти или техни подизпълнители са възложили да бъдат лица за контакт съгласно съответния договор. Контрагентите ни, предоставящи ни тези данни, също са администратори на лични данни по отношение на въпросните данни, и носят отговорност за предоставяне на съответните Субекти на данни на цялата необходима информация в тази връзка. Нещо повече, нашите Контрагенти са задължени да осигурят точността на тези данни и да ги поддържат в актуален вид през цялото време. Това означава, че ако каквито и да е предоставени ни данни вече не са актуални, ние трябва да бъдем надлежно уведомени за това възможно най-скоро. Докато не получим такова уведомление, приемаме, че предоставените ни данни за контакт са точни и можем да ги използваме за посочените по-долу цели.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

-        изпълнение на пред-договорни или договорни задължения, управление на собствеността, администриране на договори (включително водене на счетоводство и данъчно облагане), контрол върху изпълнението и събиране на дългове, защита срещу правни претенции;

-        дарения;

-        счетоводство и данъчно облагане;

-        спазване на законови изисквания, приложими към определения договор и/или към ЕКО БЪЛГАРИЯ.

Основанията за това обработване са изпълнението на преддоговорни и договорни задължения на ЕКО БЪЛГАРИЯ и неговите приложими законови задължения, напр. за прилагане на мерките срещу изпиране на пари относно данните по б (е) по-горе, за водене на счетоводство и данъчно облагане и др.

Лични данни, посочени в този раздел, се обработват от ЕКО БЪЛГАРИЯ за следните срокове:

-        данни, съдържащи се в документация, свързана с работни ведомости, оригинали на непотърсени трудови книжки, дневници и удостоверения: 51 години;

-        данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети: 11 години;

-        данни, съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели: 11 години;

-        данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни задължения: до 6 години от датата на прекратяването на съответния договор или до приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове;

-        данни, събирани във връзка с изпълнение на законови задължения – в предвидените за това законови срокове.

На кого можем да предоставим данните Ви?

Ние не продаваме лична информация на никого и споделяме такава само с трети лица, които улесняват предоставянето на предлаганите от нас стоки и услуги, каквито са нашите партньори, управляващи бензиностанциите ни, счетоводители, одитори, адвокати, доставчици на IT и други софтуерни и хардуерни услуги, контрагенти за целите на задължителни проверки, които правим във връзка със законодателството срещу изпирането на пари, държавни структури и всякакви компетентни органи, ако е надлежно изискано и доколкото е необходимо. Можем също да споделим горепосочените лични данни с нашето Централно управление, представлявано от Хеленик Петролиум Холдингс S.A., Гърция.

 • СЛУЖИТЕЛИ НА НАШИТЕ КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ, ИЗПОЛЗВАЩИ FLEET КАРТИ


ЕКО БЪЛГАРИЯ обработва следните категории лични данни на държателите на Fleet Карти:

(a)   имената на служителите или други физически лица, посочени от неговите корпоративни клиенти, използващи персонализирани Fleet Карти.

 Цел, основание и срок на обработването

Тези лични данни се обработват единствено за целите на издаване и администриране на Fleet Карти и изпълнение на договорните задължения на Дружеството. Основанието за обработване е изпълнението на пред-договорните, договорните задължения на ЕКО БЪЛГАРИЯ към неговите клиенти и законовите му задължения, например за водене на счетоводство и данъчно облагане.

Използваме тези данни само за срока на валидност на съответната Fleet Карта.

Получаваме тези лични данни от нашите корпоративни клиенти. Поради това, те носят отговорността да предоставят на съответните Субекти на данни цялата нужна информация в тази връзка. Нещо повече, нашите корпоративни клиенти са задължени да осигурят точността на тези данни и да ги поддържат в актуален вид през цялото време. Това означава, че ако каквито и да е предоставени ни данни са променени или вече не са актуални, ние трябва да бъдем надлежно уведомени за това възможно най-скоро. Докато не получим такова уведомление, приемаме, че предоставените ни данни за контакт са точни и можем да ги използваме за посочените по-долу цели.

На кого можем да предоставим данните Ви?

ЕКО БЪЛГАРИЯ предоставя горепосочените лични данни на доставчика си на услуги, на когото е възложено да издава пластиките на Fleet Картите, както и на компетентни органи при надлежно поискване от тяхна страна и при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.

(b)   място на зареждане на горивото, количество и цена на зареденото гориво от всеки притежател на Fleet Карта, предоставени при поискване от съответния корпоративен клиент – това обработване на данни EKO изпълнява в качеството си на обработващ лични данни по възлагане от корпоративните си клиенти (администраторите на данни за тези данни).

Цел, основание и срок на обработването

Тези лични данни се обработват от нас само за целите, за които това е необходимо на нашите корпоративни клиенти, които са поръчали Fleet Картите и свързаните с тях услуги.

Обработването е на правно основание изпълнение на договорните задължения на ЕКО БЪЛГАРИЯ спрямо своите клиенти и законовите задължения за счетоводство и данъчно облагане.

Тези данни се използват от нас само за следните срокове:

-        срока на валидност на съответната Fleet Карта; или

-        срока на валидност на споразумението, което имаме с нашия корпоративен клиент; или

-        в приложимите законови срокове, ако има такива (напр. такива, приложими за целите на счетоводство и данъчно облагане).

Доколкото нашите корпоративни клиенти са администраторите на тези лични данни, те са отговорни за предоставянето на притежателите на Fleet Карти на цялата необходима информация относно обработването на личните им данни.

На кого можем да предоставим Вашите лични данни?

ЕКО БЪЛГАРИЯ предоставя горепосочените лични данни на нашите корпоративни клиенти в изпълнение на договорите си с тях, на нашите доставчици на хардуер и софтуер, свързани с издаването и използването на Fleet Картите и/или за счетоводни цели, на други дружества от групата дружества Хеленик Петролиум, към която ЕКО БЪЛГАРИЯ принадлежи (единствено до държави членки на ЕС), както и на компетентните органи при надлежно поискване и при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.

 • ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТРАНСПОРТ НА ГАЗ, ГОРИВА И/ИЛИ БИТУМ (включително, но не само шофьори)


ЕКО БЪЛГАРИЯ обработва категории лични данни на физически лица – шофьори, на които е възложен транспорт на газ и/или горива и/или битум по какъвто и да е начин и от което и да е лице, напр. от транспортно дружество по възлагане от ЕКО БЪЛГАРИЯ или от Клиент на ЕКО БЪЛГАРИЯ:

(a)   три имена, телефонен номер, електронна поща, ЕГН/дата на раждане;

(b)  професионален опит, професионална квалификация, включително данни, съдържащи се в ADR сертификатите, номер и срок на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство, данни, съдържащи се в копия на свидетелства за управление на моторно превозно средство, GPS данни, данни, съдържащи се в свидетелства за съдимост.

Откъде имаме личните Ви данни

Личните Ви данни са ни предоставени от Вашия работодател или контрагент по граждански договор.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

-        за сключването и изпълнението на договора, по който ЕКО БЪЛГАРИЯ или негов клиент са възложили осъществяването на транспортни услуги, както и спазването и изпълнението на законовите задължения на ЕКО БЪЛГАРИЯ в тази връзка.

-        с цел контрол върху изпълнението на договорни задължения, за счетоводно и данъчно облагане, събиране на дългове, защита при предявени правни претенции.

Основанието за това обработване е изпълнението на пред-договорни, договорни и законови задължения на Дружеството. 

Можем също да обработваме личните Ви данни на основание нашия легитимен интерес да доверяваме транспортните услуги, от които имаме нужда, на надеждни партньори.

Срокът, в който ЕКО БЪЛГАРИЯ ще обработва личните Ви данни, е ограничен до срока, за който това обработване е обосновано. Например, за лични данни, които могат да се съдържат в счетоводни документи, които трябва да съхраняваме по закон, този срок е 11 години. От друга страна, ще съхраняваме Лични данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни отношения, до 6 години след прекратяване на съответния договор или до приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове.

Когато е приложимо, данните ще се обработват за срок не по-кратък от срокът, изискуем по закон.

На кого можем да предоставим Вашите лични данни?

Вашите лични данни биха могли да бъдат разкрити, единствено доколкото това е необходимо, нa доставчици на услуги за поддръжка на системата за електронни съобщения и за поддръжка на софтуерни системи, използвани от Дружеството, други доставчици на услуги за поддръжка на системите, използвани от Администратора за целите на обработването на Личните данни, доставчици на услуги за транспортиране, други контрагенти, участващи в транспорта на гориво и газ или в доставките, когато това е необходимо по закон, външни експерт счетоводители, външни правни консултанти, наши партньори, управляващи съответните бензиностанции, на други дружества от групата дружества Хеленик Петролиум, към която ЕКО БЪЛГАРИЯ принадлежи (единствено до държави членки на ЕС), както и на компетентните органи при надлежно поискване и при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.

 • БИЗНЕС КОНТАКТИАко сте предоставили на който и да е служител на ЕКО БЪЛГАРИЯ информация за вашите бизнес контакти чрез Ваша визитка или по друг начин или тази информация е публично достъпна, моля имайте предвид, че е възможно ЕКО БЪЛГАРИЯ да е включила тази информация за Вас в списъка си с бизнес контакти.

Гореизложеното означава, че в случай на бизнес нужда, за целите на изпращане на поздравления за празници или с цел да Ви предоставим информация за нашите услуги, ЕКО БЪЛГАРИЯ може да се свърже с Вас, но само във служебното Ви качество, във връзка с което имаме Вашите контакти.

ЕКО БЪЛГАРИЯ осигурява всички необходими защити на своята база данни с бизнес контакти по същия начин, по който го прави и за всички други лични данни.

Ако не желаете ЕКО БЪЛГАРИЯ да се свързва с Вас, по начина описан по-горе, моля, уведомете ни на някой от адресите, изброени в това уведомление, и контактите Ви ще бъдат изтрити от базата ни данни за бизнес контакти.

На кого можем да предоставим данните Ви?

ЕКО БЪЛГАРИЯ зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания, възможно е да споделим лични данни с наши доставчици на услуги (например, счетоводни, одиторски, правни услуги), други контрагенти, участващи в транспорта или в доставките на гориво/ газ или битум (например наши клиенти, на които осигуряваме доставки чрез Вас и/или дружества, на които е възложено управлението на бензиностанции EKO БЪЛГАРИЯ), или с други дружества от групата дружества Хеленик Петролиум, към която ЕКО БЪЛГАРИЯ принадлежи (единствено до държави членки на ЕС).

Може да предоставим личните Ви данни на компетентни органи при надлежно поискване от тяхна страна и при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.

 • КАНДИДАТИ ЗА РАБОТАЕКО БЪЛГАРИЯ обработва лични данни на физически лица, съдържащи се в автобиографии на кандидати за работа, получени от ЕКО БЪЛГАРИЯ по поща или електронна поща или по друг начин.

Откъде имаме личните Ви данни

Личните Ви данни са ни предоставени от Вас или от доставчици на услуги по подбор на персонал.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за цели по набор на персонал.

Основанието за това обработване е легитимният интерес на Дружеството за осигуряване на бъдещи нужди от персонал. 

Срокът в който ЕКО БЪЛГАРИЯ ще обработва лични данни, съдържащи се в професионалните автобиографии на кандидати за работа, поканени на интервю за работа: в срок до 6 месеца след приключване на конкретната процедура за подбор, за която са събрани първоначално, а в случай че данните не са получени по повод конкретна обява за работа (конкретна процедура за подбор), ще се съхраняват в срок до 6 месеца от получаването им.

ЕКО БЪЛГАРИЯ ще обработва лични данни, съдържащи се в професионалните автобиографии на непоканените на интервю кандидати за работа: до приключването на конкретната процедура за подбор, за която са събрани първоначално.

На кого можем да предоставим Вашите лични данни?

Вашите лични данни биха могли да бъдат разкрити, единствено доколкото това е необходимо, нa доставчици на услуги за поддръжка на софтуерни системи за администриране на човешките ресурси, процеса по подбор на персонал и/или за счетоводни цели, външни експерт счетоводители, доставчици на услуги по подбор на персонал.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСТРАНИЦАТА EKO.BG

Както повечето уебстраници, и тази на ЕКО БЪЛГАРИЯ събира автоматично определена информация и я съхранява в т.нар. лог файлове. Информацията може да включва адрес по интернет протокол (IP адрес), регион или общото местоположение, от което ползвате интернет чрез компютър или друго устройство, тип на браузъра, операционна система и друга информация, свързана с ползването на нашата уебстраница, включително история на посетените от Вас раздели в нея. Използваме тази информация, за да ни помогне да създадем дизайна на нашата уебстраница по начин, който да отговаря на нуждите на потребителите й. Можем също така да използваме Вашия IP адрес с цел диагностициране на проблеми с наш сървър или за да администрираме нашата уебстраница, да анализираме тенденции, да проследяваме движенията на посетителите на уебстраницата и да събираме широка демографска информация, която ни помага да узнаем предпочитанията на посетителите. Уебстраницата на ЕКО БЪЛГАРИЯ използва също бисквитки и уеб бийкънс. Чрез тях не се проследяват посетителите, когато преминат на друга уебстраница, нито се използват за целева реклама към тях, и поради това не се влияят от сигнали „не проследявай“.

Можете да намерите повече информация за това, как ЕКО БЪЛГАРИЯ може да обработва Вашите лични данни чрез нашия уебсайт на адрес: 

https://www.eko.bg/company/eko-b-lgariya/group-policy-for-personal-data-protection/ 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ВРЕМЕ И ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСЕЩЕНИЕ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА„ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Фейсбук страницата на бензиностанции ЕКО https://www.facebook.com/EKOstations/ по-долу „Фейсбук страницата“) е създадена, за да осигури възможност за лесна комуникация между управата на „ЕКО България“ ЕАД и клиентите и посетителите на бензиностанциите му, за промотиране на стоки, услуги, игри, събития и мероприятия, организирани от нас или наши партньори. Нашата Фейсбук страница също цели да предостави възможност на потребителите да споделят своето мнение и оценка за качеството на продуктите и услугите, предлагани в бензиностанции ЕКО.

За да осигури изпълнението на посочените по-горе цели, „ЕКО България“ ЕАД обработва лични данни на следните категории субекти на данни: ПОСЕТИТЕЛИ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО

ЕКО България обработва следните категории лични данни на посетителите на Фейсбук страницата:

(a)    данни, съдържащи се в профила им във Фейсбук, а именно: име и фамилия; пол; дата на раждане; електронна поща, телефон, в случай че и до колкото са споделени в съответния профил от посетителя.

(b)   други данни, публикувани във Фейсбук страницата на бензиностанции ЕКО от самите посетители, а именно: снимки, видеа, коментари, лични съобщения и всякакви други публикации на посетителя в нашата Фейсбук страницата.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

-         администриране и поддържане на Фейсбук страницата на ЕКО България;

-         администриране на всякакви коментари и оплаквания на наши потребители, направени чрез Фейсбук страницата ни.

ЕКО България обработва тези лични данни на основание легитимния си интерес да популяризира и рекламира дейностите си, включително тези, осъществявани в бензиностанции ЕКО.

Когато публикувате информация или снимки/видеа във Фейсбук страницата на бензиностанции ЕКО или коментирате някоя от нашите публикации, информацията, която публикувате и Вашето потребителско име са публично достъпни. Тази информация е достъпна за всички лица, които посещават Фейсбук страницата.

ЕКО България не носи отговорност за начина, по който тези трети лица използват информацията, която сте публикували на нашата Фейсбук страницата.

Когато участвате в дискусия в нашата Фейсбук страница (включително чрез лични съобщения), силно Ви препоръчваме да избягвате споделянето на лични данни, които могат да бъдат използвани за пряко идентифициране като Вашето име, възраст, адрес и телефон.

ЕКО България не носи отговорност за защитата на информацията, която сте публикували на Фейсбук страницата.

Срокът на обработването за тези цели е до изтриването на конкретната статия или публикация.

 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТНИЦИ В ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕКО БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕЙСБУК


ЕКО България обработва следните категории лични данни на лица, които са се регистрирали за участие в игри, организирани от нас (включително съвместно организирани от ЕКО България и наши партньори) във Фейсбук страницата:

(a)    данни за физическа идентичност: име и фамилия; пол; електронна поща; телефон; адрес;

(b)   данни във връзка участие в игра: данни, съдържащи се в снимки и/или видеозаписи; коментари и други публикации в социални медии.

Цел, основание и срок на обработването

Можем да използваме горните данни само за следните цели:

-         администриране на игри и мероприятия, включително осъществяване на контакт с печеливши участници и предоставяне на награди, извършване на задължително счетоводно и данъчно облагане;

-         можем също (но не е задължително) да използваме горните лични данни за директен маркетинг на всякакви дейности, инициативи и кампании на ЕКО България и неговите партньори, включително. Тази цел за обработване на Вашите данни включва също и изпращане на бюлетини и различни рекламни съобщения, но единствено за наши активности, свързани със стоките и услугите, предлагани от ЕКО България.

ЕКО България обработва тези лични данни на основание легитимния си интерес да популяризира и рекламира своите стоки, услуги и дейности, включително тези, осъществявани в бензиностанции ЕКО, както и на база договорното задължение на ЕКО България да предостави награди на печелившите участници.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва:

-         за целите на администриране на съответната кампания/събитие, данните ще се обработват за максимален срок от 7 (седем) дни след изтичането на срока за получаване на наградите от играта (вкл. на хартиен носител);

-         данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни отношения – до 6 (шест) години след прекратяване на съответния договор или до приключване на процедури, свързани с евентуални спорове;

-         данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети и/или съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели – до 11 (единадесет) години.

Информация как да упражните правото си на възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг може да намерите в Раздел Какви са Вашите права, по-долу.

 • ЛИЦА, ПРИСЪСТВАЩИ НА СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ В БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО


ЕКО България обработва следните категории лични данни на лица, които са присъствали на събития или мероприятия, организирани в бензиностанции ЕКО или от ЕКО България на други локации:

(a)    данни за физическа идентичност: данни, съдържащи се в снимки и/или видеозаписи.

Цел, основание и срок на обработването

ЕКО България може да публикува на Фейсбук страницата снимки от събития, организирани в бензиностанции ЕКО или от ЕКО България на други локации.

Обработването на Вашите лични данни в този случай е основано на легитимния интерес на ЕКО България да популяризира организираните събития и да комуникира тяхното провеждане.

Ако не желаете Ваши снимки да бъдат публикувани на Фейсбук страницата, имате право да възразите срещу обработването на тези данни и ЕКО България ще се погрижи снимките да бъдат премахнати от Фейсбук страницата.

Информация как да упражните Вашите права, включително как да възразите, може да намерите в Раздел Какви са Вашите права, по-долу.

Срокът на това обработване е до изтриването на конкретната статия или публикация.

С КОГО МОЖЕ ДА СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ЕКО България желае да организира все по-интересни и интерактивни игри и за тази цел, ЕКО България може да възложи която и да е от горепосочените дейности по обработване на Вашите лични данни на маркетингови агенции и доставчици на ИТ услуги (включително софтуерни и хардуерни решения), при осигуряване на защитата на данните и законосъобразното им обработване. Възможно е също да предоставим лични данни на наши партньори, ако това е е необходимо с цел предоставяне на наградата (вкл. куриери и съорганизатори на игри).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА ЕКО БЪЛГАРИЯ

Както всяка Фейсбук страница, и тази на ЕКО България следва общите правила относно защитата на лични данни, които Фейсбук осигурява.

В тази връзка, искаме да Ви припомним, че информацията, която споделяте чрез профила си във Фейсбук, автоматично става собственост на Facebook Inc. или на ирландската дъщерно дружество Facebook Ireland Limited. Фейсбук има право да обработва и съхранява тази информация, докато не изтриете Вашия профил.

В същото време Фейсбук не позволява на компаниите, управляващи Фейсбук страници, да определят срока на съхранение на информацията, която предоставяте чрез съобщения, изпратени до съответната Фейсбук страница. Следователно, изпращането на информация чрез съобщение до Фейсбук страницата на бензиностанции ЕКО крие по-високи рискове за Вашите данни, тъй като ние не може да гарантираме къде и за какъв срок се съхранява.

По тази причина, всеки субект на данни има свободата да ни предостави информация чрез алтернативни средства, например чрез електронно писмо до: office@eko.bg

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ВРЕМЕ И ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСЕЩЕНИЕ НА ИНСТАГРАМ ПРОФИЛА НА„ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Инстаграм профилът на бензиностанции ЕКО https://www.instagram.com/eko.bulgaria по-долу „Инстаграм профилът“) е създаден, за да осигури възможност за лесна комуникация между управата на „ЕКО България“ ЕАД и клиентите и посетителите на бензиностанциите му, за промотиране на стоки, услуги, игри, събития и мероприятия, организирани от нас или наши партньори. Нашият Инстаграм профил също цели да предостави възможност на потребителите да споделят своето мнение и оценка за качеството на продуктите и услугите, предлагани в бензиностанции ЕКО.

За да осигури изпълнението на посочените по-горе цели, „ЕКО България“ ЕАД обработва лични данни на следните категории субекти на данни:

 • ПОСЕТИТЕЛИ НА ИНСТАГРАМ ПРОФИЛА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО


ЕКО България обработва следните категории лични данни на посетителите на Инстаграм профила:

(a)    данни, съдържащи се в профила им в Инстаграм, а именно: име и фамилия; пол; дата на раждане; електронна поща, телефон, в случай че и до колкото са споделени в съответния профил от посетителя.

(b)   други данни, споделени с Инстаграм профила на бензиностанции ЕКО от самите посетители, а именно: снимки, видеа, коментари, лични съобщения и всякакви други публикации на посетителя споделени с нашия Инстаграм профил.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

-         администриране и поддържане на Инстаграм профила на ЕКО България;

-         администриране на всякакви коментари и оплаквания на наши потребители, направени чрез Инстаграм профила ни.

ЕКО България обработва тези лични данни на основание легитимния си интерес да популяризира и рекламира дейностите си, включително тези, осъществявани в бензиностанции ЕКО.

Когато споделяте информация или снимки/видеа с Инстаграм профила на бензиностанции ЕКО или коментирате някоя от нашите публикации, информацията, която публикувате и Вашето потребителско име са публично достъпни. Тази информация е достъпна за всички лица, които посещават Инстаграм профила.

ЕКО България не носи отговорност за начина, по който тези трети лица използват информацията, която сте споделили с  Инстаграм профила.

Когато участвате в дискусия в нашия Инстаграм профил (включително чрез лични съобщения), силно Ви препоръчваме да избягвате споделянето на лични данни, които могат да бъдат използвани за пряко идентифициране като Вашето име, възраст, адрес и телефон.

ЕКО България не носи отговорност за защита на информацията, която сте споделили с Инстаграм профила.

Срокът на обработването за тези цели е до изтриването на конкретната статия или публикация.

 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТНИЦИ В ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕКО БЪЛГАРИЯ В ИНСТАГРАМ


ЕКО България обработва следните категории лични данни на лица, които са се регистрирали за участие в игри, организирани от нас (включително съвместно организирани от ЕКО България и наши партньори) в Инстаграм профила:

(a)    данни за физическа идентичност: име и фамилия; пол; електронна поща; телефон; адрес;

(b)   данни във връзка участие в игра: данни, съдържащи се в снимки и/или видеозаписи; коментари и други публикации в социални медии.

Цел, основание и срок на обработването

Можем да използваме горните данни само за следните цели:

-         администриране на игри и мероприятия, включително осъществяване на контакт с печеливши участници и предоставяне на награди, извършване на задължително счетоводно и данъчно облагане;

-         можем също (но не е задължително) да използваме горните лични данни за директен маркетинг на всякакви дейности, инициативи и кампании на ЕКО България и неговите партньори, включително. Тази цел за обработване на Вашите данни включва също и изпращане на бюлетини и различни рекламни съобщения, но единствено за наши активности, свързани със стоките и услугите, предлагани от ЕКО България.

ЕКО България обработва тези лични данни на основание легитимния си интерес да популяризира и рекламира своите стоки, услуги и дейности, включително тези, осъществявани в бензиностанции ЕКО, както и на база договорното задължение на ЕКО България да предостави награди на печелившите участници.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва:

-         за целите на администриране на съответната кампания/събитие, данните ще се обработват за максимален срок от 7 (седем) дни след изтичането на срока за получаване на наградите от играта (вкл. на хартиен носител);

-         данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни отношения – до 6 (шест) години след прекратяване на съответния договор или до приключване на процедури, свързани с евентуални спорове;

-         данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети и/или съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели – до 11 (единадесет) години.

Информация как да упражните правото си на възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг може да намерите в Раздел Какви са Вашите права, по-долу.

 • ЛИЦА, ПРИСЪСТВАЩИ НА СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ В БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО


ЕКО България обработва следните категории лични данни на лица, които са присъствали на събития или мероприятия, организирани в бензиностанции ЕКО или от ЕКО България на други локации:

(a)    данни за физическа идентичност: данни, съдържащи се в снимки и/или видеозаписи.

Цел, основание и срок на обработването

ЕКО България може да публикува в Инстаграм профила снимки от събития, организирани в бензиностанции ЕКО или от ЕКО България на други локации.

Обработването на Вашите лични данни в този случай е основано на легитимния интерес на ЕКО България да популяризира организираните събития и да комуникира тяхното провеждане.

Ако не желаете Ваши снимки да бъдат публикувани в Инстаграм профила, имате право да възразите срещу обработването на тези данни и ЕКО България ще се погрижи снимките да бъдат премахнати от Инстаграм профила.

Информация как да упражните Вашите права, включително как да възразите, може да намерите в Раздел Какви са Вашите права, по-долу.

Срокът на това обработване е до изтриването на конкретната статия или публикация.

С КОГО МОЖЕ ДА СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ЕКО България желае да организира все по-интересни и интерактивни игри и за тази цел, ЕКО България може да възложи която и да е от горепосочените дейности по обработване на Вашите лични данни на маркетингови агенции и доставчици на ИТ услуги (включително софтуерни и хардуерни решения), при осигуряване на защитата на данните и законосъобразното им обработване. Възможно е също да предоставим лични данни на наши партньори, ако това е е необходимо с цел предоставяне на наградата (вкл. куриери и съорганизатори на игри).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТАГРАМ ПРОФИЛА НА ЕКО БЪЛГАРИЯ

Както всеки Инстаграм профил, и тази на ЕКО България следва общите правила относно защитата на лични данни, които Инстаграм осигурява.

В тази връзка, искаме да Ви припомним, че информацията, която споделяте чрез профила си в Инстаграм, автоматично става собственост на Meta Platforms, Inc. или на ирландската дъщерно дружество Meta Platforms Ireland Limited. Инстаграм има право да обработва и съхранява тази информация, докато не изтриете Вашия профил.

В същото време Инстаграм не позволява на компаниите, управляващи Инстаграм профили, да определят срока на съхранение на информацията, която предоставяте чрез съобщения, изпратени до съответния Инстаграм профил. Следователно, изпращането на информация чрез съобщение до Инстаграм профила на бензиностанции ЕКО крие по-високи рискове за Вашите данни, тъй като ние не може да гарантираме къде и за какъв срок се съхраняват.

По тази причина, всеки субект на данни има свободата да ни предостави информация чрез алтернативни средства, например чрез електронно писмо до: office@eko.bg


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ВРЕМЕ И ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСЕЩЕНИЕ НА LINKEDIN ПРОФИЛА НА„ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

LinkedIn профила на бензиностанции ЕКО https://www.linkedin.com/company/eko-bulgaria/ по-долу „LinkedIn профила“) е създаден, за да осигури възможност за лесна комуникация между управата на „ЕКО България“ ЕАД и клиентите и посетителите на бензиностанциите му, за промотиране на стоки, услуги, игри, събития и мероприятия, организирани от нас или наши партньори. Нашият LinkedIn профил също цели да предостави възможност на потребителите да споделят своето мнение и оценка за качеството на продуктите и услугите, предлагани в бензиностанции ЕКО.

За да осигури изпълнението на посочените по-горе цели, „ЕКО България“ ЕАД обработва лични данни на следните категории субекти на данни:

 • ПОСЕТИТЕЛИ НА LINKEDIN ПРОФИЛА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО


ЕКО България обработва следните категории лични данни на посетителите на LinkedIn профила:

(a)    данни, съдържащи се в профила им в LinkedIn, а именно: име и фамилия; пол; дата на раждане; електронна поща, телефон, в случай че и до колкото са споделени в съответния профил от посетителя.

(b)   други данни, споделени LinkedIn профила на бензиностанции ЕКО от самите посетители, а именно: снимки, видеа, коментари, лични съобщения и всякакви други публикации на посетителя споделени с нашия LinkedIn профил.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

-         администриране и поддържане на LinkedIn профила на ЕКО България;

-         администриране на всякакви коментари и оплаквания на наши потребители, направени чрез LinkedIn профила ни.

ЕКО България обработва тези лични данни на основание легитимния си интерес да популяризира и рекламира дейностите си, включително тези, осъществявани в бензиностанции ЕКО.

Когато споделяте информация или снимки/видеа с LinkedIn профила на бензиностанции ЕКО или коментирате някоя от нашите публикации, информацията, която публикувате и Вашето потребителско име са публично достъпни. Тази информация е достъпна за всички лица, които посещават LinkedIn профила.

ЕКО България не носи отговорност за начина, по който тези трети лица използват информацията, която сте споделили с нашия LinkedIn профил.

Когато участвате в дискусия в нашия LinkedIn профил(включително чрез лични съобщения), силно Ви препоръчваме да избягвате споделянето на лични данни, които могат да бъдат използвани за пряко идентифициране като Вашето име, възраст, адрес и телефон.

ЕКО България не носи отговорност за защитата на информацията, която сте споделили с LinkedIn профила.

Срокът на обработването за тези цели е до изтриването на конкретната статия или публикация.

 • ЛИЦА, ПРИСЪСТВАЩИ НА СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ В БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО


ЕКО България обработва следните категории лични данни на лица, които са присъствали на събития или мероприятия, организирани в бензиностанции ЕКО или от ЕКО България на други локации:

(a)    данни за физическа идентичност: данни, съдържащи се в снимки и/или видеозаписи.

Цел, основание и срок на обработването

ЕКО България може да публикува в LinkedIn профила снимки от събития, организирани в бензиностанции ЕКО или от ЕКО България на други локации.

Обработването на Вашите лични данни в този случай е основано на легитимния интерес на ЕКО България да популяризира организираните събития и да комуникира тяхното провеждане.

Ако не желаете Ваши снимки да бъдат публикувани в LinkedIn профила, имате право да възразите срещу обработването на тези данни и ЕКО България ще се погрижи снимките да бъдат премахнати от LinkedIn профила.

Информация как да упражните Вашите права, включително как да възразите, може да намерите в Раздел Какви са Вашите права, по-долу.

Срокът на това обработване е до изтриването на конкретната статия или публикация.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА LINKEDIN ПРОФИЛА НА ЕКО БЪЛГАРИЯ

Както всеки LinkedIn профил, и този на ЕКО България следва общите правила относно защитата на лични данни, които LinkedIn осигурява.

В тази връзка, искаме да Ви припомним, че информацията, която споделяте чрез профила си в LinkedIn, автоматично става собственост на LinkedIn Corp. или на ирландското дружество LinkedIn Ireland Unlimited Company. LinkedIn има право да обработва и съхранява тази информация, докато не изтриете Вашия профил.

В същото време LinkedIn не позволява на компаниите, управляващи LinkedIn профили, да определят срока на съхранение на информацията, която предоставяте чрез съобщения, изпратени до съответния LinkedIn профил. Следователно, изпращането на информация чрез съобщение до LinkedIn профила на бензиностанции ЕКО крие по-високи рискове за Вашите данни, тъй като ние не може да гарантираме къде и за какъв срок се съхранява.

По тази причина, всеки субект на данни има свободата да ни предостави информация чрез алтернативни средства, например чрез електронно писмо до: office@eko.bg


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВАЙБЪР /VIBER/ КАНАЛА НА„ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Viber каналът на бензиностанции ЕКО: ЕКО България (наричан по-долу „Viber каналът“) е създаден, за да осигури възможност на клиентите и посетителите на бензиностанции ЕКО, да получават чрез Viber канала, съобщения от ЕКО  България във връзка с промотиране на стоки, услуги, игри, събития и мероприятия, организирани от нас или наши партньори. 

За да осигури изпълнението на посочените по-горе цели, „ЕКО България“ ЕАД обработва лични данни на следните категории субекти на данни:

 • ЧЛЕНОВЕ НА VIBER КАНАЛА 


ЕКО България обработва следните категории лични данни на членовете на Viber канала:

 1. Име/псевдоним, използвани от потребителя във Viber;

 2. Изображение (в случай че потребителят е поместил своя снимка в профила си във Viber).

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

-         изпращане на съобщения за актуални промоции на ЕКО България чрез Viber.

ЕКО България обработва тези лични данни на основание легитимния си интерес да популяризира и рекламира дейностите си, включително тези, осъществявани в бензиностанции ЕКО.

Цитираните по-горе лични данни (име/псевдоним и изображение) ще бъдат обработвани от Viber Media S.a.r.l, 2 Rue du Fosse, L --1536, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. За повече информация относно целта и обхвата на обработка на Вашите данни от Viber Media S.a.r.l, моля, прочетете Политиката за защита на данните на Viber Media S.a.r.l, достъпна на следните линкове – Privacy Policy https://www.viber.com/en/terms/gdpr-privacy-rights/

Срокът на обработването за тези цели е до оттегляне на Вашето съгласие, след което Вие няма да получавате нашите актуални маркетингови съобщения чрез Viber. Може да оттеглите вашето съгласие по всяко време и напълно безплатно, чрез настройките на вашето мобилно устройство като отворите функцията „Settings” ('Настройки’) във Viber канала и оттам изберете опцията ‘Leave and Delete’ ('Излез и напусни’). С цитираното действие, Вашето членство във Viber канала ще бъде преустановено и няма да получавате нашите маркетингови съобщения чрез Viber.

Информация как да упражните правото си на възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг може да намерите в Раздел Какви са Вашите права, по-долу.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ във връзка с програма за лоялност EKO Smile

За обработването на личните данни на физически лица във връзка с Програмата EKO Smile и/ или уебсайт www.ekosmile.bg (наричан по-долу „Уебсайт EKO Smile“ или „Уебсайтът“) моля реферирайте към ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ПРОГРАМА EKO SMILE, достъпна на следния линк: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ПРОГРАМА EKO SMILE | ekosmile.bg

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Ако Вие сте лице, чиито лични данни са обработвани от ЕКО БЪЛГАРИЯ при някое от горните обстоятелства, имате следните права в тази връзка:

 1. Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, ако сте клиент, който е адресат на директен маркетинг. Ако подадете такова възражение срещу директен маркетинг, ние повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел, като никоя от услугите, свързани с Вашата EKONOMY Карта, няма да бъде ограничена по никакъв начин. Все пак, за да гарантираме, че Вашето възражение ще бъде уважено, Ваши данни ще бъдат включени в база данни на лица, възразили срещу директния маркетинг;

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на популяризиране на събития, организирани от/в бензиностанции ЕКО или от ЕКО България на други локации в нашата Фейсбук страница; Ако подадете такова възражение срещу публикуването на снимки/видеозаписи с Ваши лични данни на Фейсбук страницата, ние ще премахнем снимките/видеозаписите, в които се разпознавате и повече няма да обработваме тези Ваши лични данни за тази цел.

(b)  Всички Субекти на данни имат право:

-        да бъдат информирани какви видове техни лични данни се обработват от ЕКО БЪЛГАРИЯ;

-        на достъп и на копие от обработваните им лични данни;

-        на коригиране и изтриване на личните им данни;

-        на ограничаване на обработването; и

-        на преносимост.

Можете да упражните всяко от горните си права чрез подаване на писмено заявление по някой от следните начини:

-        чрез имейл до: office@eko.bg

-        чрез писмо, адресирано до: „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130948987, адрес: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България.

Моля да имате предвид, че заявлението Ви трябва да съдържа поне името Ви и друга идентифицираща информация, описание на искането Ви, предпочитан начин за комуникация с Вас, адрес за кореспонденция, подпис и дата на заявлението.

Ако заявлението е подписано от пълномощник, към него трябва да приложите и съответното пълномощно.

ЕКО БЪЛГАРИЯ може да се свърже с Вас за допълнителна информация, ако е необходимо самоличността Ви да бъде потвърдена или заявлението Ви да бъде допълнително уточнено.

Можете също да възразите срещу директния маркетинг, осъществяван от нас, по друг начин, както е указано от ЕКО БЪЛГАРИЯ в съответното маркетингово съобщение – например, чрез натискане върху линк, предоставен в имейл.

Имате право и да подадете жалба във връзка с обработването на личните Ви данни пред надзорния орган, който за Република България е Комисията за защита на личните данни.

ПРЕКОМЕРНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ/ЗА ВАС

Ако получим лични данни, които са прекомерни с оглед нашите нужди да постигнем целите по-горе, ние ще изтрием тази информация незабавно, но не по-късно от 1 месец от получаването й.  

СИГУРНОСТ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

За да спомогнем за защитата на Вашите лични данни, ние сме внедрили мерки за физическа, персонална, техническа и административна защита. Регулярно обновяваме и тестваме нашите технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само за онези служители и обработващи, които трябва да имат тази информация, за да Ви предоставят предимства, стоки и услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители относно важността на конфиденциалността и поддържането на поверителността и сигурността на Вашата информация. Ангажираме се да вземем необходимите дисциплинарни мерки, за да наложим спазването на задълженията за поверителност от страна на нашите служители.


ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЯВАНИЯ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Както нашата организация, стоките и услугите се променят от време на време, така и това Уведомление за поверителност може да се променя. Запазваме си правото да променяме това Уведомление за поверителност и Условията за ползване по всяко време, поради каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме по начин, различен от това да публикуваме измененото Уведомление за поверителност на тази уебстраница. Можем да изпращаме чрез имейл периодични напомняния за нашите уведомления и общи условия и ще уведомяваме чрез имейл нашите клиенти и партньори за съществени промени в тях, но Вие трябва да проверявате нашата уебстраница периодично, за да сте запознати с нашето актуално Уведомление за поверителност, както и с всякакви промени, които може да са въведени в него. Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).