Стани част от отбора ЕКО & Friends

Официални правила на играта “СТАНИ ЧАСТ ОТ ОТБОРА НА ЕКО & FRIENDS


РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. Организатор на играта „СТАНИ ЧАСТ ОТ ОТБОРА НА ЕКО &
FRIENDS“ (наречена „Играта“) е „ЕКО България“ ЕАД“, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9 (наречен "Организатор").

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени "Официални правила"), както и на условията за ползване на
Facebook и Instagram.

3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на
Организатора: https://www.eko.bg/

4. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страниц
ите му във Facebook и Instagram в съответствие с правилата за ползване на Facebook и Instagram, както и по своя преценка, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на страницата на Организатора във Facebook: https://www.facebook.com/EKOstations/ (наречена „Facebook страницата“), в Instagram страницата на Организатора: https://www.instagram.com/eko.bulgaria/ (наречена „Instagram страницата“)  както и на официалната интернет страница на Организатора: https://www.eko.bg/. (оповестяването на трите страници се извършва едновременно).

5. Тази Игра по никакъв начин не
e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook или Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания във връзка с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook или Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook или Instagram.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се провежда на два етапа, както следва:

1. Първият етап на Играта ще се организира и проведе
едновременно на Facebook страницата на Организатора: https://www.facebook.com/EKOstations. и в Instagram страницата на Организатора https://www.instagram.com/eko.bulgaria/
2. Вторият етап на Играта ще се проведе на
закритата картинг писта София Картинг Ринг.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА


1. Продължителността на първия етап на Играта е от
15:00 ч. на 21 март 202г. до 15:00 ч. на 27 март 2024 г.

2. Вторият етап на Играта ще се проведе на
04 април 2021 г. от 17:00 ч. до 20:00 часа. на пистата София Картинг Ринг.

РАЗДЕЛ 4.

1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА


А. Механизъм на Играта във Facebook: На 21 март 2024 г. Организаторът ще публикува на Facebook страницата си публикация (наречена „Facebook Публикацията“), която ще съдържа следния въпрос: 

Кой е първият производител на картинги в света?
а) Go Kart Manufacturing Co. 

б) McCulloch

в) Toyota

Б. Механизъм на Играта в Instagram

Eдновременно с Facebook Публикацията, на 21 март 2024 г., Организаторът ще публикува на Instagram страницата си публикация (наречена „Instagram Публикацията“), която ще съдържа следния въпрос:

Колко км е най-дългата картинг писта в света?
 а) 2.4
 б) 3.9 
 в) 6

В. Всички, които са посочили във Facebook страницата правилния отговор на въпроса по буква А. по-горе (има само един-единствен верен отговор) в коментар под Facebook Публикацията, автоматично участват в Играта.

Г. По отношение на участието в Instagram, участниците следва да изпълнят следните изисквания:

- да са посочили в Instagram страницата правилния отговор на въпроса по т. Б по-горе (има само един-единствен верен отговор) в коментар под Instagram Публикацията;

- да са последвали Instagram страницата на ЕКО @eko.bulgaria;

- да са посочили един свой Instagram приятел.

Д. Всеки участник може да участва в Играта с неограничен брой коментари с верния отговор (във Facebook и Instagram). По отношение на Instagram, за да е валидно всяко следващо участие, съответният участник следва да посочва различен свой приятел в Instagram с всеки нов коментар.

2. ЕТАПИ

а. След приключване на първия етап на Играта (
15:00 ч. на 27 март 2024 г.) имената и/или потребителските профили на10 участници, а именно 5 във Facebook и 5 в Instagram, изпълнили съответно условията на Играта във Facebook и Instagram, ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий и ще бъдат обявени на същия ден чрез публикации съответно на Facebook и Instagram страниците на Организатора. Изтеглените печеливши  участници ще получат като награда правото да участват във втория етап, а именно вътрешни квалификации, които ще се проведат на пистата София Картинг Ринг на 04 април 2024 г. (втори етап на Играта). Състезателят, дал най-добро време във вътрешните квалификации, ще спечели участие в надпреварата EKO 12H of Bulgaria Karting Race в Хасково на 13 април 2024 г., като част от отбора на EKO & Friends.

б. След обявяването на печелившите участници в първия етап на Играта съгласно предходната буква а. по-горе, същите трябва да се свържат с Организатора в рамките на 24 часа чрез лично съобщение във Facebook или съответно в Instagram и да му предоставят данните (имена, телефон за контакт, електронна поща и други данни по искане на служителя на Организатора), необходими за реализирането на наградите.

в. Победителят във втория етап на Играта ще бъде обявен на място след приключване на вътрешните квалификации на 04 април 2024 г. на пистата София Картинг Ринг, а по – късно в същия ден ще бъде обявен и на Facebook и Instagram страниците на Организатора.

3. Ако е необходимо Организаторът осигурява
за своя сметка нощувки за периода 12 - 13 април октомври 2024 г. на победителя във втория етап на Играта.

4. Организаторът не поема пътните разходи или
каквито и да било други разходи (с изключение на разходите за нощувка на победителя във втория етап, ако е необходимо) на участниците, възникнали в хода на Играта.

5. Участниците следва да спазват настоящите Официални правила.

6. Играта и участието в нея по никакъв начин не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 5.

ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ


1. За валидно се счита всяко участие на
Facebook и Instagram страниците на Организатора, при което са спазени настоящите Официални правила и по-специално условията на Раздел 3, Раздел 4 и Раздел 8.

2. В случай, че печелившите участници в първия етап на Играта не осъществят контакт с Организатора в рамките на 24 часа след обявяването им
(съгласно Раздел 4, точка 2а. по-горе), Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградите. Организаторът не носи отговорност за подадена от печеливш участник непълна, неточна или грешна информация за контакт за получаване на наградите: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес или друга необходима информация. Печелившите участници в първия етап на Играта си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с реализирането на втория етап на Играта, както и с получаването на наградата от победителя във втория етап на Играта. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и реализирането на наградата, това се считат за обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност. В случай че победителят не спази крайни срокове във връзка с участието си (ако такива са приложими), същият ще изгуби правото си на награда.

3. Наградите (покани за участие във втория етап на Играта и съответно за победителя
във втория етап право на участие в надпреварата EKO 12H of Bulgaria Karting Race в Хасково на 13 април 2024 г. ) не могат да бъде прехвърляни на друго лице.

4. Организаторът не носи отговорност, ако печелившите участниците са възпрепятствани от получаването
и използването на наградите. Организаторът има право да поиска за преглед документ за самоличност единствено с цел да идентифицира спечелилите участници в съответствие с предоставената от тях информация съгласно раздел 4, точка 2б., както и съответствието с изискването за навършени 18 години, съгласно Раздел 8.

5. Организаторът има право да не предостави награда на участник, който не отговаря на изискванията посочени в раздел 8.

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ


1. Наградата в първия етап на Играта е право на участие във вътрешни квалификации на пистата на София Картинг Ринг.

2. Наградата във втория етап на Играта за състезателя дал най–добро време във вътрешните квалификации
(„победител“), е правото на участие в надпреварата EKO 12H of Bulgaria Karting Race в Хасково на 13 април 2024 г., като част от отбора на EKO Racing.

РАЗДЕЛ 7.

ОТГОВОРНОСТ


1. Всички опити за участие след определения краен срок на Играта са невалидни.

2. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.

3. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите, нито за безопасността на участниците по време на реализирането им. Всеки участник, спечелил награда, с факта на участието си потвърждава и декларира, че участва в съответния следващ етап на
Играта на своя отговорност, както и че ще спазва правилата за безопасност на съответното състезание, за които е уведомен по съответния ред.

4. Участници, които не спазват
настоящите Официални правила ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като същите губят правото на спечелената награда, в случай, че са имали право на такава. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, както и при съмнения за извършването на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник, без да мотивира или обяснява дисквалификацията. За злоупотреба се счита всяко действие, което променя механизма на участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описаните в настоящите Официални правила условия.

РАЗДЕЛ 8.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ


1. Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на следните изисквания: физически лица, навършили 18-годишна възраст, които притежават самостоятелн
и профили във Facebook и/или Instagram , създадени в съответствие с вътрешните правила и условия на Facebook и съответно Instagram. С публикуване на коментарите съгласно Раздел 4 В. и Г., участниците декларират, че имат навършени 18 години.

2. В Играта нямат право да участват служителите на „ЕКО България“ ЕАД и „Гътс Анд Брейнс ДДБ” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

РАЗДЕЛ 9.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ


Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 10.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА


Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, при възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта; промени в действащото законодателство; разпореждания на компетентни държавни органи; възникване на форсмажорни обстоятелства или други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация
или каквото и да било обезщетение.

РАЗДЕЛ 11.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ


Всеки потенциален спор между Организатора и участниците се решава чрез преговори
. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 12.

ПУБЛИЧНОСТ


1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират, че са информирани и разбират, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея.
С цел администрирането на Играта и в частност за реализирането на спечелените награди, „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България, представлявано от Андреас Триантопулос, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва Ваши лични данни, а именно имена, изображения, телефонен номер и
e-mail адрес.

2. В случай на получаване на награда, имена, изображение или други подобни лични данни на победителите биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Организатора за нуждите на Играта и за обявяване на резултатите от съответните етапи на Играта, като не се дължи заплащане от страна на Организатора. Организаторът ще вземе предварително изричното съгласие на печелившите участници в случай на използване на лични данни по предходното изречение.
Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и Вашите права, можете да намерите тук:
www.eko.bg

3. Организаторът информира участниците, че участието в Играта и свързаната с това обработка и предоставяне на лични данни е доброволно. Организаторът гарантира възможността на всеки участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им; да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление на адрес: София, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, административно-търговски комплекс „Литекс Тауър”, ет. 9, или чрез e-mail на office@eko.bg. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни.

РАЗДЕЛ 13.

ДРУГИ УСЛОВИЯ


1. С участието си в Играта всеки участник в Играта изрично декларира, че е запознат с настоящите Официални правила, съгласен е с тях и ги приема.

2. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия свързани с участието в настоящата Игра.