*Изтекла* nstagram игра - стани част от отбора на ЕКО & Friends

Общи условия на играта

“СТАНИ ЧАСТ ОТ ОТБОРА НА ЕКО & FRIENDS“


РАЗДЕЛ 1.
ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
 

1. Организатор на играта „СТАНИ ЧАСТ ОТ ОТБОРА НА ЕКО & FRIENDS“ (наречена „Играта“) е „ЕКО България“ ЕАД“, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление гр. София 1797, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9 (наречен "Организатор").

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени "Официални правила"), както и на условията за ползване на Instagram.

3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на Организатора: 
https://www.eko.bg/  

4. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата му във Instagram в съответствие с правилата за ползване на Instagram и по преценка на Организатора, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на страницата на Организатора във Instagram: 
https://www.instagram.com/eko.bulgaria (наречена „Instagram страницата“), както и на интернет страницата на Организатора: https://www.eko.bg/  

5. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Instagram.


РАЗДЕЛ 2.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА


1. Първият етап на Играта ще се организира и проведе на Instagram страницата на Организатора: 
https://www.instagram.com/eko.bulgaria/ 
 
2. Вторият етап на Играта ще се проведе на пистата на София Картинг Ринг.


РАЗДЕЛ 3.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА


1. Продължителността на първия етап на Играта е от 16:00 ч. на
11 септември 2023 г. до 16:00 ч. на 14 септември 2023 г.

2. Вторият етап на Играта ще се проведе на 
21 септември 2023 г. от 17:00 ч. до 18:00 ч. на пистата на София Картинг Ринг. 


РАЗДЕЛ 4.

1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА


а. На 
11 септември 2023 г. Организаторът на Играта ще публикува на Instagram страницата си публикация (наречена „Публикацията“),  която ще съдържа следния въпрос: „Кога се е състояло първото официално картинг състезание?“.

б. Всички, които са посочили правилния отговор на въпроса в коментар под Публикацията,
последвали са страницата на ЕКО в Instagram и са отбеляза

ли един потребител в коментар под Публикацията, автоматично участват в Играта.

в. Всеки участник може да участва в Играта с неограничен брой коментари. 

2. ЕТАПИ 

а. След приключване на първия етап на Играта (16:00 ч. на
14 септември 2023 г.) 5 участници, изпълнили условията на Играта, ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий и ще получат правото да участват във вътрешни квалификации за участие в надпреварата EKO 24H Race of Bulgaria, които ще се проведат на пистата на София Картинг Ринг на 21 септември 2023 г. (втори етап на Играта). Състезателят, дал най-добро време във вътрешните квалификации, ще спечели правото на участие в надпреварата EKO 24H Race of Bulgaria във Враца на 30 септември и 1 октомври, като част от отбора на EKO & Friends.   

б. Имената и/или регистрираните потребителски профили във Instagram на печелившите
6 участници в първия етап на Играта ще бъдат изтеглени и обявени на 15.09.2023 г. чрез публикация на Instagram страницата на Организатора. 

в. След обявяването на печелившите участници в първия етап на Играта, същите трябва да се свържат с Организатора чрез лично съобщение във Instagram и да му предоставят данните (имена, телефон за контакт, електронна поща), необходими за реализирането на наградите.

г. Победителят във втория етап на Играта ще бъде обявен на място след приключване на вътрешните квалификации на 
21 септември 2023 г.  на пистата на София Картинг Ринг, а по – късно в същия или на следващия ден ще бъде обявен и на Instagram страницата на Организатора.

3. Ако е необходимо Организаторът осигурява нощувки на печелившия участник от втория етап на Играта за периода на надпреварата EKO 24H Race of Bulgaria, която ще се проведе в
ъв Враца на 30 септември и 1 октомври г. 

4. Организаторът не поема пътните разходи или други, свързани с участието в надпреварата разходи (с изключение на изрично посочените в Раздел 4, т. 3) на участниците, възникнали в хода на Играта. 

5. Участниците следва да спазват настоящите Официални правила за участие в Играта. 

6. Играта и участието в нея по никакъв начин не е обвързано с покупка.


РАЗДЕЛ 5.
ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ


1. За валидно се счита всяко участие на Instagram страницата на Организатора, при което са спазени настоящите Официални правила и по-специално условията на Раздел 3, Раздел 4 и Раздел 8.

2. В случай, че печелившите участници в първия етап на Играта не осъществят контакт с Организатора в рамките на 24 часа след обявяването им съгласно Раздел 4, точка 2б, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградите. Организаторът не носи отговорност за подадена от печеливш участник непълна, неточна или грешна информация за контакт за получаване на наградите: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес или друга необходима информация. Печелившите участници в първия етап на Играта си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с реализирането на втория етап на Играта, както и с получаването на наградата от победителя във втория етап на Играта. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и реализирането на наградата, това се считат за обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност. В случай че участникът-победител не спази крайните срокове, същият ще изгуби правото си на награда.

3. Наградите, съгласно раздел 6 по-долу, не могат да бъде прехвърляни на друго лице.

4. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако печелившите участниците са възпрепятствани от получаването на наградите. Организаторът има право да поиска за преглед документ за самоличност единствено с цел да идентифицира спечелилите участници в съответствие с предоставената от тях информация съгласно раздел 4, точка 2в, както и съответствието с изискването за навършени 18 години, съгласно Раздел 8.

5. Организаторът има право да не предостави награда на участник, който не отговаря на изискванията посочени в раздел 8.


РАЗДЕЛ 6.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Наградата в първия етап на Играта е право на участие във вътрешни квалификации за надпреварата EKO 24H Race of Bulgaria, които ще се проведат на пистата на София Картинг Ринг на 
21 септември 2023г. 

2. Наградата във втория етап на Играта за участника дал най – добро време във вътрешните квалификации, е правото на участие в надпреварата EKO 24H Race of Bulgaria
във Враца на 30 септември и 1 октомври 2023г., като част от отбора на EKO & Friends. 


РАЗДЕЛ 7.
ОТГОВОРНОСТ

1. Всички опити за участие след определения краен срок на Играта са невалидни.

2. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.

3. Организаторът на Играта не отговаря за безопасността на участниците по време на реализирането на наградите по раздел 6 по-горе. Всеки участник, спечелил награда, с факта на участието си потвърждава и декларира, че участва в съответния следващ етап на надпреварата на своя отговорност, както и че ще спазва правилата за безопасност на съответното състезание, за които е уведомен по съответния ред.

4. Участници, които не спазват Официалните правила на Играта ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като същите губят правото на спечелената награда, в случай, че са имали право на такава. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, както и при съмнения за извършването на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник, без да мотивира или обяснява дисквалификацията. За злоупотреба се счита всяко действие, което променя механизма на участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описаните в настоящите Официални правила условия.


РАЗДЕЛ 8.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ


1. Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на следните изисквания: физически лица, навършили 18-годишна възраст, които притежават самостоятелен профил във Instagram (Instagram account), създаден в съответствие с вътрешните правила и условия на Instagram. Броят участия в Играта на един участник не е ограничен. С публикуване на коментара съгласно Раздел 4, участниците декларират, че имат навършени 18 години.

2. В Играта нямат право да участват служителите на „ЕКО България“ ЕАД и „Гътс Анд Брейнс ДДБ” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).


РАЗДЕЛ 9.
ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ


1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.


РАЗДЕЛ 10.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, при възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта; промени в действащото законодателство; разпореждания на компетентни държавни органи; възникване на форсмажорни обстоятелства или други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.


РАЗДЕЛ 11.
СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

1. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища в България.


РАЗДЕЛ 12.
ПУБЛИЧНОСТ

1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират, че са информирани и разбират, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея. 

С цел администрирането на Играта и в частност за реализирането на спечелените награди, „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България, представлявано от Андреас Триантопулос, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва Ваши лични данни, а именно имена, изображения, телефонен номер и e-mail адрес.

В случай на получаване на награда имена, изображение или други подобни лични данни на победителите биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.

Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и Вашите права, включително да възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, можете да намерите тук: 
https://www.eko.bg/company/eko-b-lgariya/zashtita-na-lichnite-danni-17-06-2021/ 

2. Организаторът информира участниците, че участието в Играта и свързаната с това обработка и предоставяне на лични данни е доброволно. Организаторът гарантира възможността на всеки участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им; да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление на адрес: София, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, административно-търговски комплекс „Литекс Тауър”, ет. 9, или чрез e-mail на 
office@eko.bg. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни.


РАЗДЕЛ 13.
ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. С участието си в Играта всеки участник в Играта изрично декларира, че е запознат с настоящите Официални правила, съгласен е с тях и ги приема.

2. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия свързани с участието в настоящата Игра.