Общи условия на играта EKO обновени бензиностанции

Общи условия на играта „EKO обновени бензиностанции“РАЗДЕЛ 1.OРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА1. Организатор на играта „EKO обновени бензиностанции“ („Играта“) е „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, бл. комплекс „Литекс Тауър”, ет.9, телефон: 359 2 4485500, e-mail : office@eko.bg ("Организатор").2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на настоящите официални правила на Играта (наречени "Официални правила"), както и на условията за ползване на Facebook.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на сайта на ЕКО България: https://www.eko.bg/, както и на страницата на EKO България във Facebook: https://www.facebook.com/EKOstations/.  С факта на участието си в Играта, всеки участник в Играта декларира, че е запознат с настоящите Официални правила, съгласен е с тях и ги приема.  4. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на EKO България във Facebook относно Играта в съответствие с правилата за ползване на Facebook и по преценка на Организатора, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на страницата на EKO България във Facebook: https://www.facebook.com/EKOstations/. 5. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.РАЗДЕЛ 2.ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА1. Играта се организира и провежда на Facebook страницата на ЕКО България: https://www.facebook.com/EKOstations/. РАЗДЕЛ 3.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА1. Продължителността на Играта е от 16:00 ч. на 15 ноември 2021 г. до 23:59 ч. на 18 ноември 2021 г.РАЗДЕЛ 4.1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТАа. Всички участници, които са отговорили правилно на въпроса „Познай градовете, в които са трите обновени бензиностанции ЕКО“, автоматично участват в томбола.b. Всеки участник е част от Играта само с един отговарящ на условията коментар (правилен отговор) и може да участва само веднъж в томболата. Всяко следващо участие с втори и следващ коментар на един и същи участник, след един правилен отговор, ще бъде считано за невалидно.2. ЕТАПИ:a. След приключване на Играта (23:59 ч. 18 ноември 2021 г.) трима участници, изпълнили условията на Играта, ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, в присъствието на комисия от представители на Организатора. Всеки от тях ще получи ваучер за гориво от ЕКО на стойност 100 BGN (сто лева).   b. Имената/и/или регистрираните потребителски профили във Фейсбук на печелившите участници ще бъдат изтеглени на 19 ноември 2021 г. и ще бъдат обявени на същия ден чрез пост на страницата на ЕКО България във Facebook: https://www.facebook.com/EKOstations/.  След обявяването на печелившите участници, същите трябва да се свържат с Организатора чрез лично съобщение във Facebook, като му предоставят данните си (име, телефон за контакт, електронна поща, адрес), необходими за предоставянето на наградите. 3. Организаторът не поема пътните разходи на спечелилите участници във връзка с получаване на наградите.4. Играта и участието в нея по никакъв начин не е обвързано с покупка.РАЗДЕЛ 5.ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ1. За валидно се счита всяко участие на страницата на ЕКО Bulgaria във Facebook, при което са спазени настоящите Официални правила и по-специално условията на Pаздел 3, Раздел 4 и Раздел 8.2. Печелившите участници получават наградите си по куриер за сметка на Организатора на адрес, посочен от тях в лично съобщение от тях до Организатора във Facebook, в рамките на страната или по друг начин, по който Организаторът и печеливш участник се договорят. 3. В случай че спечелил участник не осъществи контакт с Организатора в рамките на 5 (пет) работни дни след обвяването на печелившите участници по реда на Раздел 4, т. 2 (b) по-горе, и/или не получи наградата си по договорения с Организатора начин в рамките на един месец от приключване на Играта, след изтичането на тези срокове Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата.4. Спечелилият участник си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако спечелил участник не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за получаването на наградата, това се считат за обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност.5. Правото на получаване на награда не може да бъде прехвърлено от печеливш участник на друго лице.6. Организаторът на Играта не носи отговорност ако печеливш участник е предоставил грешни, непълни или неточни данни за контакт: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес и друга необходима информация или е възпрепятстван за получаване на наградата.РАЗДЕЛ 6.ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕНаградите в Играта „EKO обновени бензиностанции“ са три карти за гориво от ЕКО от вид по избор на спечелилия участник, всяка от които на стойност 100 BGN (сто лева).РАЗДЕЛ 7.ОТГОВОРНОСТ1. Всички опити за участие след определения краен срок на Играта по Раздел 3, т. 1 по-горе, са невалидни.2. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция с непечеливши участници, освен по преценка на Организатора и доколкото е необходимо да предостави информация за провеждането на Играта.РАЗДЕЛ 8.ПРАВО НА УЧАСТИЕ1. Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на следните изисквания: физически лица, навършили 18-годишна възраст, които притежават самостоятелен профил във Фейсбук (Facebook account), създаден в съответствие с вътрешните правила и условия на Фейсбук (Facebook). Броят участия в Играта на един участник е ограничен до един брой правилен отговор. С факта на публикуване на коментара си/отговора си съгласно Раздел 4 по-горе, участниците декларират, че имат навършени 18 години.2. В Играта нямат право да участват служителите на „ЕКО България“ ЕАД и „Гътс Анд Брейнс ДДБ” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).


РАЗДЕЛ 9.


ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ1. Не се допуска размяна на награди за пари или други алтернативи.РАЗДЕЛ 10.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1 по-горе, при възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта; промени в действащото законодателство; разпореждания на компетентни държавни органи; възникване на форсмажорни обстоятелства или други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.РАЗДЕЛ 11.ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ1. Приложимо към тези Официални правила е българското право. Всеки потенциален спор между Организатора и участник в Играта се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища в България.РАЗДЕЛ 12.ПУБЛИЧНОСТ1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират, че са информирани и разбират, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея.С цел администрирането на Играта и в частност за целите на предоставянето на спечелената награда, „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, телефон: 359 2 4485500, e-mail: office@eko.bg Република България, представлявано от Андреас Триантопулос, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва Ваши лични данни, а именно имена и данни за контакт, както са посочени по-горе.Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и Вашите права, включително да възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, можете да намерите тук: https://bit.ly/3bYnBMV.


 
2. Организаторът информира Участниците, че участието в Играта и свързаната с това обработка и предоставяне на лични данни е доброволно. Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им; да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление на адрес: гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, административно-търговски комплекс „Литекс Тауър”, ет. 9, или чрез e-mail на office@eko.bg. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни.