*Изтекла* Познай в кой български глад последно отворихме ЕКО

Официални правила на Instagram Играта

Познай в кой български град последно отворихме ЕКО

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. Организатор на играта „Познай в кой български град последно отворихме ЕКО.“ (наречена „Играта“) е „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и  адрес на управление гр. София 1797, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9 (наречен "Организатор" или „ЕКО България“).

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени "Официални правила"), както и на условията за ползване на Instagram.

3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на Организатора: www.eko.bg и на Instagram профила на Организатора, съгласно следващата т. 4 .

4. Играта се организира и провежда на Instagram профила на Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото по своя преценка да модерира съдържанието, публикувано на профила му във Instagram в съответствие с правилата за ползване на Instagram, както и да допълва или променя Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след оповестяването им на профила на Организатора в Instagram: https://www.instagram.com/eko.bulgaria/ (наречена „Instagram профила“).

5. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Instagram.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на Instagram профила на Организатора.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта ще се проведе от 12:00 ч. на 15 декември 2023г. до 23:59 ч. на 20 декември 2023г.

РАЗДЕЛ 4.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. На 15 декември 2023г. Организаторът на Играта ще направи публикация в Instagram профила си („Публикацията“), която ще съдържа изображение и въпроса „В кой български град отворихме нов обект през ноември 2023 г.?“. Участниците следва да посочат единствения възможен верен отговор, като посочат града, в който се намира откритият през ноември 2023 г., нов ЕКО обект и да го напишат като коментар под публикацията.

2. Всички участници, които са посочили верния отговор на въпроса в коментар под Публикацията, последвали са Instagram профила на ЕКО България и са отбелязали двама Instagram потребители в коментара с верния отговор, автоматично участват в томболата за определяне на печелившите в Играта. Всеки участник ще отбелязва съответните двама Instagram потребители в коментара с верния отговор на въпроса по Раздел 4, т. 1, като посочва потребителските имена в Instagram на двамата потребители.

3. Всеки участник може да участва в Играта с неограничен брой коментари, като при всеки следващ коментар, участникът трябва да посочва двама Instagram потребители, различни от посочените в предишните му коментари. Всяко следващо участие с втори и следващ коментар на един и същи участник ще бъде считано за валидно в случай че съответният участник е отговорил правилно на въпроса по Раздел 4, т. 1, в първия си коментар (и във всички следващи коментари) и при положение че е изпълнено условието по предходното изречение за посочване на двама различни Instagram потребители при всеки нов коментар от един и същ участник.

4. След приключване на Играта (23:59 ч. на 20 декември 2023г.) за печеливши ще бъдат изтеглени 3-ма участници, посочили верния отговор на въпроса по Раздел 4, точка 1 по-горе и изпълнили останалите условия в Раздел 4, точка 2.

5. Изтеглянето на печелившите участници се извършва на случаен принцип, чрез електронен жребий.

6. Потребителските профили в Instagram на 3-мата печеливши участници ще бъдат изтеглени на 21 декември 2023г. и ще бъдат обявени на същия ден: 21 декември 2023г. чрез публикация, тип „story“ на Instagram профила на Организатора.

7. След обявяването на печелившите участници, същите трябва да се свържат с Организатора в рамките на 48 часа чрез лично съобщение във Instagram и да му предоставят данните си (имена, телефон за контакт, електронна поща, адрес и др. данни, поискани от Организатора), необходими за изпращането на наградата.

8. Всички участниците в Играта, посочени в т.2 на Раздел 4, които са дали верен отговор, но не са изтеглени като печеливши, ще бъдат записани като резервни. В случай, че печеливш участник/участници не изпълни/изпълнят някое от условията на настоящите Официални правила или се откаже/откажат от наградата, при условията на Раздел 4, т. 5 по-горе ще бъде/бъдат изтеглена/изтеглени резерва/резерви.

9. Участието в Играта по никакъв начин не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 5.

ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. За валидно се счита всяко участие на Instagram профила на Организатора, при което са спазени условията на настоящите Официални правила.

2. В случай че печеливш участник не осъществи контакт с Организатора в рамките на двадесет и четири часа след уведомяването за спечелване на наградата чрез Instagram профила, Организаторът не носи отговорност за нейното предоставяне. Организаторът не носи отговорност за подадена от печеливш участник непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на наградата: имена, телефонен номер за контакт, електронна поща, адрес и друга необходима информация (ако такава е поискана). Печелившите участници си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако печеливш участник не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането на наградата, това се считат за обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност.

3. Получаването на наградите ще се осъществява по куриер до адрес на печелившия участник в Република България.

4. Наградата не може да бъде прехвърлена на друго лице.

5. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако печеливш участник е възпрепятстван от получаването на наградата.

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

  1. Наградата в Играта е: Общо 3 броя ваучери (под формата на пластика) за гориво (от който и да е вид гориво, налично в търговските обекти на Организатора) на стойност 100 лева.
  2. Ваучерите имат валидност до 31.05.2024 г. Ваучерът може да  се използва само за еднократно получаване на безплатно гориво на стойност до 100 (сто) лв. на всички бензиностанции ЕКО в страната. В случай на заредено гориво на стойност по-малка от 100 лв., печелившият участник няма право да използва остатъка от стойността на ваучера при повторно зареждане. В случай че стойността на зареденото гориво е над 100 лв. печелившия участник няма право да използва ваучера, като доплати остатъка от стойността на зареденото гориво, надвишаваща 100 (сто) лева, а следва да заплати изцяло стойността на зареденото гориво за своя сметка.
  3. Ваучерът може да бъде използван единствено и еднократно за покупка на гориво на стойност по-малка или равна на 100 (сто) лева.
  4. Ваучерите за безплатно гориво съдържат ПИН код, който се състои от последните 4 цифри от номера изписан на лицето на картата. Печелившият участник следва да представи ваучера при заплащане на горивото на касата на обектите на Организатора.

РАЗДЕЛ 7.

ОТГОВОРНОСТ

1. Всички опити за участие след определения краен срок на Играта са невалидни.

2. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция с участници, които не са спечелили наградата.

3. Организаторът на Играта има право да не предостави награда на участник, който не отговаря на условията посочени в Официалните правила.

4. Участници, които не спазват Официалните правила на Играта ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като същите губят правото на спечелената награда, в случай, че са имали право на такава. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, както и при съмнения за извършването на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник, без да мотивира или обяснява дисквалификацията. За злоупотреба се счита всяко действие, което променя механизма на участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описаните в настоящите Официални правила условия.

5. Организаторът не носи отговорност в случай че в даден момент, на конкретен обект на ЕКО България, на печеливш участник не може да бъде предоставено безплатно гориво поради неизправности в конкретен ЕКО Обект или поради изчерпване на количествата.

РАЗДЕЛ 8.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на следните изисквания: физически лица, навършили 18-годишна възраст, които притежават самостоятелен профил във Instagram (Instagram account), създаден в съответствие с вътрешните правила и условия на Instagram. С публикуване на коментара съгласно Раздел 4, участниците декларират, че имат навършени 18 години;

2. В Играта нямат право да участват служителите на Организатора и „Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

РАЗДЕЛ 9.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награда за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 10.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, при възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта; промени в действащото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи; възникване на форсмажорни обстоятелства или други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 11.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава чрез преговори. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 12.

ПУБЛИЧНОСТ

1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират, че са информирани и разбират, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея.

С цел администрирането на Играта и в частност за реализирането на спечелената награда, „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България, представлявано от Андреас Триантопулос, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва лични данни на участниците, а именно имена, телефонен номер, електронна поща и адрес и др. данни съгласно тези Официални правила.

В случай на получаване на награда имена, изображение или други подобни лични данни на печелившите участници биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. В този случай, Организаторът ще получи съгласието на участниците за ползването на данните им по посочените в този раздел начини. 

Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и Вашите права, включително да възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, можете да намерите тук: https://www.eko.bg/company/eko-b-lgariya/zashtita-na-lichnite-danni-17-06-2021/

2. Организаторът информира Участниците, че участието в Играта и свързаната с това обработка и предоставяне на лични данни е доброволно. Организаторът гарантира възможността на всеки участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им; да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление на адрес: София 1797, район Изгрев , ул. „Лъчезар Станчев” № 3, комплекс „Литекс Тауър”, ет. 9 или чрез e-mail на office@eko.bg. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни.

РАЗДЕЛ 13.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. С включването си в Играта с подаване на коментар в отговор на въпроса на Организатора по Раздел 4 по-горе, всеки участник декларира, че е запознат с настоящите Официални правила, съгласен е с тях и ги приема.

2. С участието си в Играта, всеки участник изрично декларира, че има право валидно и неограничено да извършва всички действия свързани с участието в настоящата Игра.