Търг за доставка на офис и почистващи материали

ТЪРГ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ОФИС И ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО И ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3, Литекс Тауър, ет.9

ПРИКАНВА

Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят писмо с потвърждение на интерес за участие в търг за избор на доставчик на офис и почистващи материали за нуждите на бензиностанции ЕКО и централен офис  по рамков договор за 2 години.

В обхвата на търга влизат следните категории продукти :Офис материали (канцеларски материали и консумативи вкл. копирна хартия)

  • Почистващи материали , почистващи препарати, консумативи (вкл. тоалетна хартия , кухненска хартия и други)
  • Хартиени ролки за фискални принтери , ПОС терминали , нивомерни системи
  •  Артикули под корпоративен бранд Калипсо – бъркалки, сламки и хартиени пликове за закуски (изработка , печат и доставка спрямо корпоративен дизайн)


Участието в търга може да бъде за една или повече от изброените категории по избор на конкретния участник (включително всички категории).

Кандидатите трябва да могат да предложат собствена логистика за доставки в цялата страна и да притежават онлайн система за поръчки.

Кандидатите трябва да отговарят на следните по-важни условия (допълнителните условия ще бъдат изпратени с тръжната документация):

  • Да предоставят доказателства и поне 2 референции за опит в доставки на категориите за търговски обекти на територията на цялата страна през  последните 3 години.
  • Наличие на технически и човешки ресурси.
  • Не се допускат Joint Venture компании.
  • Подизпълнители са допустими при условие, че кандидатът предостави списък с подизпълнители, който ще бъде обект на одобрение от страна на ЕКО България.
  • При възлагане на договор се предвижда банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от годишната стойност на договора, която се поддържа до 3 месеца  след изтичане на  изтичане срока на договора.

Подробни спецификации, информация и условия по търга ще бъдат предоставени с тръжната документация, която ще получат компаниите, потвърдили интерес за участие и отговарящи на минималните предварителни критерии за допустимост по-горе.

Писмата с потвърждение на интерес се изпращат на електронен адрес: procurement@eko.bg не по–късно от 3.04.2024 г.

ЕКО България ЕАД си запазва правото да анулира тази обява, да не вземе под внимание някое или всички писма с изразен интерес за участие. Всички изпратени писма за интерес ще бъдат третирани строго поверително.