Търг за реконструкция на пропан-бутан инсталации

ТЪРГ ЗА РЕКОНСТРУКЦИИИ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОПАН-БУТАН

НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО

ЕКО България ЕАД, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3, Литекс Тауър, ет.9

ПРИКАНВА

Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят писмо с потвърждение на интерес за участие в търг за избор на изпълнител на дейности, свързани с реконструкция на инсталации за пропан-бутан и подмяна на тръбопроводи за пропан-бутан на бензиностанции ЕКО.

Бензиностанциите ще бъдат обособени в 2 региона по 9 обекта (общо 18 бензиностанции). Може да се кандидатства за всеки регион поотделно (само за 9 обекта), както и общо за 2-та региона (за всички 18 обекта). Задължително е изпълнението на всички бензиностанции във всеки избран регион.

Кандидатите трябва да отговарят на следните минимални условия:

  • Да предоставят доказателства и референции за минимум 3 години опит в аналогични дейности, за предпочитане в големи вериги от бензиностанции.
  • Да притежават актуално удостоверение съгласно чл. 36 от ЗТИП (Закон за техническите изисквания към продуктите), издадено от ДАМТН за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
  • Да разполагат с поне един екип за всеки регион, който се състои от най-малко 5-ма служители (в.т.ч. инженер по контрол на заваряването, заварчик на стоманени тръби, заварчик на пластмасови съединения, монтажник на електро-оборудване).
  • Не се допускат Joint Venture компании. Ако кандидатът ще наема подизпълнители, те подлежат на изрично одобрение от ЕКО България. Подизпълнителите трябва да притежават същата квалификация както и главният изпълнител. Кандидатът следва да обоснове избора си на подизпълнител по отношение на същите критерии, приложими за него самия в този търг.
  • Минимален гаранционен срок от 2 години за изпълнени дейности.
  • Реконструкцията на газовите инсталации трябва да се извърши в рамките на 2024 г., като не се допуска по-дълъг срок от 20 календарни дни на обект.
  • Кандидатите трябва да предоставят банкова гаранция за участие в търга в размер на 6,000 евро за един регион (12,000 евро за двата региона), която ще бъде освободена след приключването на търга.
  • Договорът предвижда банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от стойността на договора и се поддържа за поне две години (до изтичане на гаранционния срок на последния реконструиран обект).

Подробни спецификации, информация и условия по търга ще бъдат предоставени с тръжната документация, която ще получат компаниите, потвърдили интерес за участие и отговарящи на минималните предварителни критерии за допустимост по-горе.

Писмата с потвърждение на интерес се изпращат на електронен адрес: procurement@eko.bg не по–късно от 16.01.2024 г.

ЕКО България ЕАД си запазва правото да анулира тази обява, да не вземе под внимание някое или всички писма с изразен интерес за участие. Всички изпратени писма за интерес ще бъдат третирани строго поверително.