Търг за фотоволтаични инсталации

ТЪРГ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ НА ПОКРИВИ/НАВЕСИ НА 15 (ПЕТНАДЕСЕТ) БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЕКО

ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3, Литекс Тауър, ет.9

кани компаниите, които проявяват интерес, да изпратят потвърждение.

ЕКО България ЕАД организира търг за проект (наричан по-долу „Проектът“)  по изграждане на фотоволтаични инсталации на покривите/навесите на 15 бензиностанции ЕКО на принципа «до ключ», в т.ч. дейностите по проектиране, издаване на необходимите разрешителни, доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на фотоволтаичните инсталации, както и поддръжка на ФВ инсталации за период от 5 години. За един обект „ЕКО“ се предвижда инсталиране на батерийно стопанство.

Избраният изпълнител ще има ангажимент да осигури  изпълнението на всички предвиждани дейности по Проекта до издаване на приложимите разрешителни  за инсталация и въвеждане в експлоатация на ФВ инсталации, както и на разрешителни за продажба на електроенергия към съответното ЕРП, като се има предвид, че в предстоящия проект 4 обекта са предвидени само за собствена консумация, а останалите 11 обекта – за собствена консумация и продажба на електроенергия.  EKO България ще предостави на участниците в търга визи за проектиране и становища от ЕРП за условията и начина на присъединяване към мрежата (в процес на получаване).

Кандидатите трябва да отговарят на следните основни условия:

 • Да могат да докажат най-малко 5 изпълнени фотоволтаични инсталации на покриви с мощност от 35 kW до 150 kW и минимум 850 kWp обща инсталирана мощност през последните 2 години. В поне един от представените проекти да има инсталирана батерийна система с капацитет от минимум 50 kWh.
 • Да предлагат една от следните марки оборудване:
  • За панелите - LONGI, JinKO Solar, JA SOLAR или QCELLS
  • За инверторите - HUAWEI, SUNGROW, SMA или FRONIUS
  • Наличие на минимум 5-ма служители и доказателства, че са обучени/компетентни за работа на височина (съгласно ЗБУТ).
  • Наличие на правоспособен електроинженер, компетентен да проектира и изпълни проекта.
  • Наличие на правоспособен строителен инженер.
  • Наличие на правоспособен служител с валидно удостоверение за придобита 5-та квалификационна група по безопасност на труда по Наредбата за безопасност и здраве при работа с електрически уредби с напрежение до 1000 V.
  • Гаранционно обслужване: 12 години за соларните панели, 10 години за инверторите и 2 години за изпълнение на целия Проект.
  • Не се допускат Joint Venture компании.
  • Кандидатите трябва да предоставят банкова гаранция за участие в търга в размер на 10,000 евро, която ще бъде освободена след приключването му, при спазване на условията за провеждане на търга.
  • Печелившият кандидат ще сключи с ЕКО България Договор за изпълнение на Проекта.
  • Договорът за изпълнение на Проекта предвижда предоставянето на банкови гаранции за добро изпълнение както следва:
   • За дейностите, свързани с инсталацията «до ключ» - в размер на 10% от стойността на договора и със срок на действие 2 години и 3 месеца.
   • За поддържката - в размер на 10% от годишния обем на договора за поддръжка и със срок на действие 5 години и 3 месеца.

Подробна информация за условията на търга ще бъде предоставена в тръжната документация само на компаниите, които са допуснати за участие в търга въз основа на заявен интерес и  покритие на минималните предварителни критерии за допустимост, посочени по-горе.

Писмата с потвърждение на интерес се изпращат на електронен адрес procurement@eko.bg не по–късно от 18.01.2024 г.

ЕКО България ЕАД си запазва правото да анулира тази обява, да не вземе под внимание някое или всички писма с изразен интерес за участие. Всички изпратени писма за интерес ще бъдат третирани строго поверително.