Обобщение на условията за получаване на отстъпка от 25 ст. на л/кг гориво

ОБОБЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТСТЪПКА ОТ 25 СТ. НА Л/КГ ГОРИВО ПО ДЪРЖАВНА КОМПЕНСАТОРНА МЯРКА, ПРЕДВИДЕНА СЪГЛАСНО ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022.

1.  

1. ГОРИВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЕНСАТОРНАТА МЯРКА:
- Бензин А95 с най-ниска продажна цена за този вид гориво на обект (EKO Racing 100 не е включен);
- Газьол (Дизелово гориво) с най-ниска продажна цена за този вид гориво на обект (Diesel Double Filtered не е включен);
- Втечнен нефтен газ (Автогаз/LPG) с най-ниска продажна цена за този вид гориво на обект;
- Природен газ (Метан/CNG) с най-ниска продажна цена за този вид гориво на обект.


2. РАЗМЕР НА КОМПЕНСАЦИЯТА:
0,25 лв. на литър/килограм гориво при пряко зареждане в горивен резервоар на моторни превозни средства от категория М1 (включително M1G), двуколесни и триколесни мотопеди и мотоциклети от категория L.


3. КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ КОМПЕНСАЦИЯТА:
Физически лица, при пряко зареждане в горивен резервоар на моторни превозни средства от категория М1 (включително M1G), двуколесни и триколесни мотопеди и мотоциклети от категория L, регистрирани в България по Закона за движение по пътищата, собственост на физическо лице или с ползвател физическо лице, когато моторното превозно средство се ползва от лице, различно от собственика, вписано като ползвател в свидетелството за регистрация на моторното превозно средство.


4. РАЗШИРЕН ФИСКАЛЕН БОН:
Крайният разпространител издава разширен фискален бон за извършената доставка на моторни горива, за която се предоставя компенсация, в който вписва регистрационния номер на моторното превозно средство. В разширения фискален бон вместо име и адрес на получателя се посочва „Получател на компенсация за гориво по ЗДБРБ“, а вместо идентификационен номер на получателя се посочва „0000000025“. В този разширен фискален бон не се отразяват продажби на моторни горива, за които не се предоставят компенсации.

Физическо лице - получател по компенсацията няма право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност за начислен данък върху добавената стойност, посочен в издадени фактури, за които е ползвал компенсация, и разходът, отчетен по тези фактури, не се признава за данъчни цели.


5. КАК ЩЕ СЕ ПРОВЕРЯВА ДАЛИ ЛИЦАТА ПОКРИВАТ УСЛОВИЯТА:
Пред крайния разпространител чрез представяне на свидетелство за регистрация на зарежданото с гориво моторно превозно средство. 

На фискалния бон, издаден на физическото лице ще бъде вписан регистрационният номер на превозното средство.


6. МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ:
Мярката ще бъде прилагана при следните методи на плащане: в брой, с банкова дебитна или кредитна карта.


7. КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ОТСТЪПКИ:

Отстъпката, предоставена от правителствената мярка и стандартната отстъпка на ЕКО, предоставена чрез използването на карта за лоялност (EKONOMY) или клубна карта, ще могат да се комбинират. Изключение правят картите на корпоративните ни клиенти, както и тези на Бричка (Bri4ka) и Бензин БГ (Motobul). 

В допълнение, следните обекти - Усойка и София Пражка Пролет, ще оперират в специален режим за предоставяне на гореспоменатите отстъпки, както следва:

  • от 07:00 до 19:00 - отстъпката, предоставена от правителствената мярка ще бъде приложима. Стандартната отстъпка на ЕКО, предоставена чрез използването на карта за лоялност (EKONOMY) или клубна карта няма да бъде приложима. 
  • от 19:00 до 07:00 - отстъпката, предоставена от правителствената мярка няма да бъде приложима. Стандартната отстъпка на ЕКО, предоставена чрез използването на карта за лоялност (EKONOMY) или клубна карта ще бъде приложима. 


8. СРОК НА МЯРКАТА:
Отстъпката ще се прилага от 00.00 на 09.07.2022г. до 31.12.2022г.  Министерски съвет може да преустанови предоставянето на компенсацията при изчерпване на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г.

ЕКО България запазва правото си едностранно да прекрати участието си в програмата за компенсация на горива. 


9. НАРУШЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ: 
Неправомерно получени средства, недължимо платени и надплатени суми се възстановяват ведно с лихвите по Закона за лихви върху данъци, такси и други подобни държавни вземания от датата на получаване на средствата до датата на възстановяването им. 


Въпроси и отговори, свързани с държавната отстъпка за горива от 25 ст. л/кг.


Извлечение от Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Държавен вестник, брой: 52, от дата 5.7.2022 г.  

--------------------------------------

За ЕКО България

ЕКО България ЕАД стъпва на българския пазар през 2002 година. Компанията е част от Hellenic Petroleum Group – едно от водещите енергийни групи в Югоизточна Европа. Успешното развитие на ЕКО България се дължи на главната ѝ мисия – да предлага разнообразие от продукти с гарантирано качество и възможно най-доброто обслужване. Компанията разполага с верига от 91 бензиностанции под марката ЕКО на територията на страната.